Spis treści

Spis treści numerów "Na Rubieży": 1/1992 – 100/2008

opracował Krzysztof Bulzacki

Numer / strona

Od Redakcji 1/1

50 numerów Na Rubieży 50/1

Pożegnanie Ojca Świętego 80/1

Jubileuszowy 100 numer 100/1

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 100/44

 

Konferencje

Pierwsza Sesja Ogólnopolskiego Seminarium Historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej

Pierwszy dzień sesji 25.09.1992 1/3

Drugi dzień sesji 26.09.1992 1/6

Trzeci dzień sesji 27.09.1992 1/7

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 1/8

Wskazówki dla autorów relacji świadków zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów 1/9

Zarys tematyki badawczej 1/16

 

Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium

Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium - Wrocław 15 - 16 maja 1993 3/33

Konferencja we Wrocławiu 27 maja 1995 roku Nieosądzone zbrodnie OUN-UPA

Uchwała 13/1

Aleksander Korman - Rozmiary i metody eksterminacji kresowej ludności polskiej przez terrorystów

OUN - UPA w latach 1939 – 1947 13/2

Władysław i Ewa Siemaszko - Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA w latach 1939 – 1945

na ludności polskiej na Wołyniu - próba podsumowania 13/6

Władysław Filar - Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu

w latach 1942 - 1944 14/1

 

IV Konferencja Historyczno – Naukowa we Wrocławiu 13 maja 1997 roku

W 50 rocznicę operacji „Wisła” 24/1

doc. dr Jan Selwa - Powstanie i działalność Związku Ukraińców w Polsce 24/1

prof. dr hab. Ryszard Majewski - Wojskowe i polityczne aspekty akcji „Wisła” 24/6

dr Aleksander Korman - Fragmenty do Łemkowskiej Księgi Pamiątkowej pt. „1947 RIK” 24/13

Oświadczenie senator Marii Berny z 17.04.1997 24/15

Odpowiedź z Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 24/16

Stanowisko ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej w sprawie akcji „Wisła” 24/17

List do Prezydenta RP - Światowy Związek Żołnierzy AK 24/18

List do Prezydenta RP - Wiktor Poliszczuk 24/19

Załączniki: Akcja „Wisła” - próba oceny

List do Marszałka Sejmu - prof. zw. dr hab. Janusz Kotlarczyk 24/22

Archiwum: Wisła i Wołyń; Terroryści ukraińscy z OUN-UPA, - współtwórcy akcji „Wisła”; 24/22

Oświadczenie Prezydentów Polski i Ukrainy

Ukrainiec - Wiktor Poliszczuk obnażył prawdę, na którą nie było ich /Prezydentów/ stać -

Zbigniew Okoń 24/25

Czym zawiniły flagi - Natalija Baljuk 24/27

 

Sesja Naukowa w Krakowie 5 –16. 10. 1997 roku

Jan Selwa - Polacy i Ukraińcy na przestrzeni dziejów 28/1

Wiktor Poliszczuk - Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego 28/2

Władysław i Ewa Siemaszko - Terror ukraiński, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo

OUN - UPA na Wołyniu w latach 1939 - 1945 28/12

Jacek E. Wilczur -Operacja „Wisła” - Prawda i fikcje 28/19

Edward Prus - Kolaboracja ukraińskich nacjonalistów /legalne formacje zbrojne OUN/ 28/27

Głosy w dyskusji: Romuald Wernik, Zygmunt Drażan 28/35

Aleksander Korman - Ukraińska Powstańcza Armia na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej

i jej stosunek do ludności polskiej 35/1

Wincenty Horodecki - Pierwszy garnitur historyków 35/17

głos w dyskusji - Aleksander Korman 39/1

 

Sesja Naukowa we Wrocławiu 12 lipca 1998 roku

referat prof. dra hab. Edwarda Prusa - Zbrodnie nieukarane i celowo przemilczane 31/12

referat dra Wiktora Poliszczuka - Ukraińskie ofiary OUN–UPA 31/18

głosy w dyskusji - Stanisław Rakowski, Leon Karłowicz, Leon Żur, Zygmunt Garlicki 36/1

głos w dyskusji - Jan Selwa 37/17

głos w dyskusji - Kazimierz Walczak 38/7

Sesja Naukowa we Wrocławiu 26 września 1999 roku

Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Szczepana Siekierki 41/9

referat Leona Popka - Martyrologia duchowieństwa katolickiego na Kresach 41/10

referat Ewy Siemaszko - Eksterminacja Ludności Polskiej na Wołyniu w latach 1942–1944 41/14

referat prof. dra hab. Edwarda Prusa Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione

na ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 41/19

referat dra Wiktora Poliszczuka Odpowiedzialność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

za martyrologię ludności polskiej na Kresach Wschodnich II RP w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu 41/32

głosy w dyskusji - Zbigniew Małyszczycki, 41/39

Bronisław Moros 41/41

Uchwała 41/42

kolorowa wkładka fotograficzna 41/20

telegramy i listy 41/47

IV Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu 6 maja 2000 roku

Powołanie władz Konferencji 47/1

Sprawozdanie 47/1

Działalność wydawnicza 47/2

Sprawy ogólne 47/3

Głosy w dyskusji 47/3

Uchwała 47/5

Sesja Naukowa we Wrocławiu 11 – 12 listopada 2000 roku

Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez nazistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA jest przeszkodą pojednania polsko - ukraińskiego - Jan Selwa 50/6

Uchwała 50/15

 

IX i X Międzynarodowe Seminarium w Warszawie 6 – 10 listopada 2001 roku

Władysław Filar – Ukraińsko – polski konflikt narodowościowy na Kresach płd.- wsch. II RP 58/2

Michał Klimecki - )cena i wnioski na temat wydanych tomów Polska – Ukraina trudne pytania” 58/9

Uzgodnienia 58/12

List otwarty historyków do Prezydentów Polski i Ukrainy 58/15

Zbigniew Palski – Ukraińcy w sowieckim ruchu partyzanckim 59/50

Marek Jasiak – Polacy w sowieckim ruchu partyzanckim 60/5

Czesław Partacz – Ukraińcy w Polskich Siłach Zbrojnych 60/9

Władysław Siemaszko – Polityka zamiast prawdy 61/12

Zbigniew Małyszczycki – Skutki paktowania z niewłaściwym partnerem 61/13

Uwagi do: ustaleń z IX i X Seminarium 61/15

Szczepan Siekierka – Apel do oszustwa 61/16

 

Krajowa Narada we Wrocławiu 23 marca 2002 roku

Wystąpienie Szczepana Siekierki 60/1

Do Rady Ochrony Walk i Męczeństwa 24.04.2002 60/1

Do Prezydenta RP 15.04.2002 60/2

Szczepan Siekierka 18 – 19. 04. 2002 60/3

 

V Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu 28 września 2002 roku

Powołanie władz Konferencji 64/1

Sprawozdanie 64/2

Wybory nowego Zarządu 64/3

Uchwała 64/5

Wystąpienie dra Romualda Wernika 64/5

 

Konferencja Historyczno – Naukowa we Wrocławiu 29 września 2002 roku

doc. dr Jan Selwa – Polscy budziciele ducha OUN 64/7

Wystąpienie posła PSL – Janusza Dobrosza 64/15

Prof. Edward Prus – Nazizm ukraiński w nauczaniu historii w Polsce 64/17

Głosy w dyskusji

Dr Aleksander Korman – Drogi rozwoju i wpływów OUN w Polsce 64/21

Zbigniew Małyszczycki – Nacjonalistyczne książki „historyczne” 64/22

Prof. dr Romuald Wernik 64/23

Konferencja poświęcona zakończeniu obchodów Rocznicy zbrodni ludobójstwa na Wołyniu Wrocław 22 – 23 listopada 2003 roku

Refleksje i podsumowanie przebiegu uroczystości 71/1

Referat prokuratora Tomasza Rojka 71/2

Otwarcie Wystawy 71/5

Kapituła Krzyża Drugiej Obrony Lwowa 71/6

Konferencja poświęcona 60. Rocznicy zbrodni ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej Przemyśl 4 - 6 czerwca 2004 roku

Szczepan Siekierka – O działalności SUOZUN 75/1

Głos Krzysztofa Bulzacjiego 75/4

Zbigniew Palski – Ukształtowanie politycznych i militarnych struktur banderowskich w 1943 roku 75/4

 

Konferencja Historyczno – Naukowa we Wrocławiu 11 lipca 2004 roku

Szczepan Siekierka – Słowo wstępne 75/29

Referat prof. Romualda Wernika, Sprawa dywizji SS Galizien w Wielkiej Brytanii 75/30

 

VI Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu 22 stycznia 2005 roku

Powołanie władz Konferencji 78/1

Sprawozdanie 78/2

Działalność finansowa 78/4

Działalność wydawnicza 78/5

Wystąpienie Józefa Tarniowego 78/6

Uchwała 78/9

 

Konferencja Naukowo Historyczna we Wrocławiu 23 stycznia 2005 roku

Powitanie uczestników Konferencji 78/12

Referat Prokuratora Tomasza Rojka 78/14

Referat Prokuratoora Piotra Zająca 78/17

Referat prof., dra Czesława Partacza 78/25

Referat dra Zdzisława Koniecznego 78/28

Wystąpienie dr Lucyny Kulińskiej 78/30

Wystąpienie prof. Kazimierza Krynickiego z Anglii 78/31

Wystąpienie Tadeusza Pańczyszyna 78/32

 

Sesja Naukowa w Przemyślu 4 czerwca 2005 roku

Przywitanie uczestników konferencji przez ks. Tadeusza Patera 81/3

Przywitanie uczestników konferencji przez Prezydenta Przemyśla 81/4

Dr Lucyna Kulińska – Konsekwencje Konferencji Jałtańskiej dla sprawy polskiej 81/5

Serwis fotograficzny 81/6

Dr Danuta Nespiak – Polityka przed Jałtą 81/8

Prof. Jerzy Węgierski – Nieznana prawda o linii Curzona 81/12

Dr Zdzisław Konieczny – Przyczyny i skutki operacji Wisła” 81/13

Dr Andrzej Zapałowski – Działania OUN w powiecie przemyskim 81/19

Opinie prasowe o konferencji w Przemyślu 81/23

 

Konferencja Historyczna w Przemyślu

prof. zw. Dr hab. Bogumił Grott – Problematyka ukraińska w paryskiej Kulturze 91/1

dr Lucyna Kulińska – Pytania otwarte dotyczące przyczyn i konieczności operacji „Wisła” 91/19

prof. dr hab. Edward Prus – Znieważono majestat mojej Ojczyzny 91/23

Jan Pietrycki – głos w dyskusji 91/30

prof. dr hab. Czesław Partacz – Podsumowanie 91/30

Komentarze z prasy 91/33

 

Konferencja na temat operacji „Wisła” w Kędzierzynie – Koźlu 9 czerwca 2007 93/14

 

Konferencja na temat operacji „Wisła” we Wrocławiu 21 czerwca 2007 roku

Monika Śladewska – operacja „Wisła” w świetle propagandy spadkobierców OUN-UPA 93/16

Prof. nadzw. Dr hab. Czesław Partacz – Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach operacji „Wisła” 93/22

Wystąpienie Szczepana Siekierki 93/34

 

IV Kongres Związku Kombatantów RP i BWP w Warszawie 26 lipca 2007 roku

Bolesław Mieczkowski – Prawda i pamięć o kresowej Golgocie Polaków 93/37

 

Konferencja 10 lipca 2008 w Galerii Porczyńskich

Program 99/1

Aleksander Szycht - Wybrane fragmenty referatów 99/2

Publicystyka - Historia i współczesność

Od Redakcji 2/1

Redakcja NR - Kontrowersje 2/18

Redakcja NR - W pajęczej sieci kłamstw 2/21

Redakcja NR - Kontrowersje 4/24

Operacja „Wisła” – kulisy uchwały Senatu 88/1

Kontrowersje - Stanisław Rudnicki 6/27

Rada Konsultacyjna Forum Organizacji Kresowych i Kombatanckich – 40/2

Ustawa o mniejszościach narodowych w Polsce

Ewelina Bagińska - Hajdamowicz - Moja ostatnia noc w Lipnikach 8/22

J. Bartnik – Myrosław Czech i weterani OUN–UPA 73/44

W.W. Bednarski - Zbrodnie OUN na Zamojszczyźnie 1944 – 1947 43/27

Maria Berny - Koszmary na jawie 33- 34/1

Kancelaria Senatu - Oświadczenie senator Marii Berny 88/103

Jan Białowąs – Upamiętnienia zbiorowych mogił Polaków ofiar UPA w województwie tarnopolskim 99/48

Bogdan Biegalski, Antoni i Leokadia Wojtowiczowie – Zagłada Hanaczowa 73/9

Maria Bieniasz - Co pisze ukraińska prasa w Toronto 7/29

Edward Bień – Smert‘ Lacham, czyli ekspatriacja ludności polskiej 98/49

Józef Bieńko – Złote czasy dla banderowców 93/51

Kazimierz Bogucki – Paweł Smoleński obrońca ludobójców 97/24

Bolesław Bolanowski – Wystąpienie TML o. Łódź do Wicemarszałka Sejmu J Kalinowskiego 97/23

Jacek Borzęcki - Makabryczne pomniki - zbrodniarze na cokołach 7/23

Polski ksiądz przed sądem na Ukrainie 39/39

Feliks Budzisz

Ich Dzień 2/9

Jeszcze jeden strzał diamentem 5/8

Organizatorzy i przywódcy band morderców na Wołyniu 8/3

Czarne numery „Gazety Wyborczej” 22/37

Ukraińska Powstańcza Armia i polityka 33-34/1

Przeszkody polsko - ukraińskiego pojednania 40/6

Nie obrażajcie nas 42/40

Ludobójstwo OUN pod ochroną 45/2

Trudne Pytania - Fałszywe odpowiedzi - uzgadniacze historii 46/3

60 rocznica 48/1

Najkrwawsza niedziela 55/1

Dosyć samowoli i głupoty 55/2

Paradoksy nie tylko paryskiej Kultury 57/6

Piramidalne kłamstwa 59/42

Operacja „Wisła”, kłamstwa i fakty 62/1

Kureniowe bajdy 64/35

Nobilitacja demonów zbrodni 65/23

Uczcijmy godnie pamięć ofiar OUN–UPA 66/4

Uczcijmy godnie pamięć ofiar OUN–UPA 68/10

Polacy godnie uczcili pamięć ofiar OUN–UPA 70/33

Narzucić Polakom nasz punkt widzenia 73/47

Tragiczne losy Kresowian w mediach (polskich) 76/28

Jeszcze o pomarańczowej rewolucji 79/40

I znowu „Demokratyczna” 80/20

Prounowskie sympatie „Gazety Wyborczej” 81/30

PWN nobilituje OUN–UPA 83/3

Przyczyny, przebieg i skutki Operacji „Wisła” 88/11

W niewoli dyrektyw OUN 89/10

Operacja „Wisła” była koniecznością 91/39

O prawdę, pamięć i godność 92/12

W 64. Rocznicę najkrwawszej niedzieli 93/44

Inwazja kłamstwa i hipokryzji 94/12

Skansen brunatnych niewypałów 95/25

Osobliwy panteon 95/28

Berdychowska rządzi Polską ... ? 97/4

Osobliwy panteon - nobilitacja zbrodniarzy OUN-UPA 97/5

Uczcijmy godnie pamięć ofiar OUN–UPA 98/8

Zdzisław Budzyński – Akademia Wschodnioeuropejska w Przemyślu 79/8

Krzysztof Bulzacki

Zmarłym ku pamięci, żyjącym ku przestrodze 3/2

Stosunki polsko - ukraińskie w Gazecie Wyborczej 17/7

Mit „Kresów Wschodnich” Daniela Beauvois‘a 30/10

80 Rocznica Obrony Lwowa 32/1

Sława Ukrainie – Smert` Lacham 56/3

Oszust doskonały 63/10

Rzut oka na polskie ziemie etniczne 64/32

Co robić z takim narodem? 74/22

Jak się tworzy ukraińską tożsamość 78/39

Refleksje na temat propozycji powołania Akademii Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 79/14

Dywizje Papieża 80/3

W niewoli schematów Jana Jacka Bruskiego 87/31

UPA i operacja „Wisła” - Fałszerstwa i kompromitacje 88/89

Zapłaćcie za akcję „Wisła” 91/37

Manipulacje „Karty” 92/16

Akcja „Wisła” nadal dzieli 93/41

Teki Edukacyjne IPN 95/33

11 listopada 2007 w Warszawie 98/29

Polska tolerancja 98/30

Sto numerów „Na Rubieży” 100/6

Ludobójstwo – Grabieże – Zniszczenia 100/7

Na straży polskiej racji stanu 100/17

Konferencje naukowe „Na Rubieży” 100/23

Publicystyka – Historia i Współczesność 100/25

Krzysztof Bulzacki, Szczepan Siekierka – Prawda zwyciężyła 77/24

Adam Chojewski - Odrodzili się na nowo 4/4

Piotr Ciszewski – Brunatna pomarańcza 80/22

Feliks Czapla - Do pojednania droga daleka 30/13

Andrzej Czerny – Refleksje na temat stosunków polsko – ukraińskich 56/2

Stanisław Czopor - Trudna droga do pojednania polsko – ukraińskiego 53/1

Zdzisław Daraż - Zawierucha nad Sanem 88/111

Kazimierz Denek – Deportacje na nieludzką ziemię 90/36

Włodzimierz Dębski - Akcja na Piotra i Pawła 8/5

Stanisław Dłuski – Hanaczów, fragment wielkiej zbrodni 73/6

Jeszcze o SS Schűtzsende Division Galizien 15/1

Janusz Dobrosz – Spiskowa praktyka dziejów 87/7

Mieczysław Dobrzański – Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie 88/123

Zacierają swoje zbrodnie 91/49

Zygmunt Doroba – Kilka uwag do historii operacji „Wisła” 88/25

Władysław Dymitrowski – Czy ludobójcy, mordercy, zdrajcy i ich poplecznicy będą mieć świętego 77/21

Jacek Dytkowski – Nie ma wątpliwości, że ludobójstwo 99/22

Wojciech Dziedzic – Monastyrski tryptyk 88/133

Rudolf Dziumaga – Protest 91/38

Władysław Filar - Nie wolno o tym zapominać 37/4

Rozważania i polemiki w sprawie operacji „Wisła” 51/28

Rozważania i polemiki w sprawie operacji „Wisła” 88/33

Czesław Filipowski – Fałszerstwa na cmentarzu w Hucie Pieniackiej 84/25

Pomyłka czy celowa dezinformacja? 92/35

Golgota duchownych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939 – 1945 96/58

Odszedł gorliwy kapłan, Adam Studziński 98/1

Wystawa o ludobójstwie 100/36

M. Fleming - Wydarzenia na południowo - wschodnich rubieżach a prawo międzynarodowe 88/55

Zygmunt Galicki - List do Prezydenta RP 37/13

Czy nowy ambasador Repnin? 53/2

Janina Giżycka - Relacja z Brzeżan 10/24

Antoni Gomułkiewicz – Węgierskich kawalerzystów „banderowcy” spalili żywcem 96/49

Maria Goraczewska, Rodowód Kresowy 72/9

A.Goreczny - Głaz - OUN realizuje swoje cele w Polsce 19/38

Anna Góral, Stanisława Nahlik – Konferencja naukowa – Pamięć i polityka historyczna 89/27

Dotyczy artykułów Bohdana Huka 91/34

Anna Góral - Aby Polska była Polską 94/1

Jeszcze o operacji „Wisła” 98/19

Artykuł w Gazecie Wyborczej 98/22

Krzysztof Górecki - Polacy na Ukrainie 4/3

Prof. Bogumił Grott – Martyrologia Tarnopolszczyzny 80/30

Polacy na zachodnich obszarach Białorusi – Perspektywy przetrwania? 94/39

Grażyna Gurgul – Współpraca SUOZUN w Bydgoszczy ze szkołami 80/30

Władysław Hercuń – Pan profesor Andrzej Romanowski zapomniał 84/23

Zbrodniarze w kułak się śmieją 90/9

Akcja „Wisła” Kto boi się prawdy? 92/22

Cmentarz Obrońców Lwowa 94/19

A gdzie rzetelność dziennikarska? 96/46

Nagroda dla katów? 98/23

Wojciechowski nadal kłamie 99/30

Władysław Hermaszewski - Pogrobowiec UPA Jan Hastan w akcji 33 – 34/8

Maria Ignatowicz – Hudymowa, Jerzy Świdziński – Żołnierzez Armii Krajowej Ziemi Buczackiej 96/2

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski – Zagłada Korościatyna 74/4

Ojciec dobrze rąbał 99/19

Zdzisław Jagodziński

Zakusy - ale w którą stronę 6/9

Jeszcze o Ukraińcach i cmentarzu na Monte Cassino 7/1

Osadczuk napastliwy 7/28

Pięćdziesięciolecie ludobójstwa na Kresach 8/1

Mortui Viventes Obligant - Umarli zobowiązują żywych 10/26

Zbrodnie ustrojone w laur, stosunki polsko – ukraińskie 13/10

Kongresowe Ukrainiana 20/1

Alfred Janicki – Pamięć która boli 99/44

Ks. prałat Henryk Jankowski - Wybaczyć, nie znaczy zapomnieć 4/8

Antoni Jaroch – Ukraińska Kuria Biskupia w Przemyślu 95/44

Marian Jarosz – Działalność OUN – UPA w powiatach Sanok i Lesko 88/143

Jolanta Jasińska – Mrukot – Opowieść o chłopcach z Przebraża 96/56

Łukasz Jastrząb – Władca tryzuba, pomnik Romana Szuchewycza 98/6

Czesława Jawna Skomorowska – Przebaczenie 95/49

Benedykt Józefko – Chełmszczyzna – niezapomniane dzieje 88/20

Antoni Juniewicz – O losach Polaków w powiecie Kamień Koszyrski 67/33

Jarosław Kaczyński – z trybuny sejmowej 70/33

Bronisław Kaliczak „Karol” - Krzyże na mogiłach 2/27

Irena Kaliniec - Nie tylko UPA 4/15

Jan Kanas - Czarna księga komunizmu 47/25

Jan Kanas – O zagładzie wsi Łozowa 85/53

Kazimierz z Wrocławia – Tygodnik „Nasze Słowo” w akcji 63/9

Andrzej Kędzierski, Eugeniusz Tuzow - Lubański - Akcja „Wisła” oczyma żołnierza 7/9

Henryk Kloc - Najtragiczniejsze chwile mojego życia 2/7

Witold Kołodyński - „Wiatr w oczy ... „ 2/14

Krzysztof Kołtun - W drodze pod Sokół

Henryk Komański - Trująca literatura 9/25

„Sława” ludobójcom 61/6

Adolf Kondracki - Postbanderowski zapach w niektórych audycjach TVP 20/36

50 rocznica wymiany terenów przygranicznych między ZSRR a PRL 53/12

Fałszowanie historii 99/55

Krystyna Konieczna – Ocalić od zapomnienia! 98/41

Kresy Wschodnie Wołyń i Hurby - gdzie to było 98/43

Zdzisław Konieczny – Przyczyny i skutki operacji „Wisła” 88/16

Aleksander Korman

Niektóre szczegóły tragedii we Lwowie 6/4

Polscy „Istriebitiele” z lat 1944 - 1945 w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu 17/2 - 22/8 - 25/41

W 50 rocznicę Operacji „Wisła”, UPA - formacja zbrodnicza 21/1

AK w Okręgu Stanisławów i Tarnopol (Chodaczków Wielki) 40/3

W 50. rocznicę operacji „Wisła”, UPA - formacja zbrodnicza 88/63

Tadeusz Kosowski – Udział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicji Obywatelskiej 88/167

Ryszard Kotarba – Huta Pieniacka, komentarz 73/22

Janusz Kotlarczyk - List otwarty do Marszałka Sejmu 88/107

Stanisław J. Kowalski - Psyche ukraińskich nacjonalistów i polskich ukrainofilów. 54/9

Adam Kownacki – 65 rocznica masowych mordów na Wołyniu 99/9

W Kożniewski - Czy należy przepraszać? 88/70

Hanna Krall – wywiad z Geremkiem 82/1

powtórzenie wywiadu z Geremkiem 92/6

Leszek Krupski – Jubileusz we Wrocławiu Szarych Szeregów 74/11

Władysław Kubów - Echa Przemyśla 32/5

Franciszek Kuczyński - „Mołojcy” z ukraińskiej dywizji SS – Galizien 2/17

Lucyna Kulińska – Martyrologia polskich dzieci 65/32

Dyskusja polityczna 79/24

Działalność Rady Głównej Opiekuńczej – 1943 – 1944 83/37

Pawłokoma 85/23

Działalność Rady Głównej Opiekuńczej – 1943 – 1944 – część 2 86/44

Koszmar dzieci 99/56

Stanisław Kulpa - Mordy i łuny pożarów na drodze krwawego
watażki „Żeleźniaka” w pow. Lubaczowskim 7/20

Antoni Kura – IPN Warszawa – Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
w świetle sledztw prowadzonych przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej 100/38

Łukasz Kuźmicz – Zbrodnia bez kary 88/149

Władysław Lasowiak - Pomniki na „Zakerzonii” 11/1 - 12/1

Paweł Lisiewicz - Holocaust lwowskich Żydów 5/1

Złomowisko traktatów 4/1

List hołdowniczy 1940 Kraków 51/18

Leon Lubecki - Prawda o walkach WP z UPA 54/1

Ks. Władysław Łabiak – Katastrofy XX i XXI wieku 73/46

Bronisław Łagowski - Operacja „Wisła” była słuszna 88/10

Jan Ławski - Wojska Ochrony Pogranicza w walkach z UPA 88/110

Dorota Łukomska - O grób dla kości naszych na ziemi naszej 98/44

Stanisław Maciaszek – Zapomniani sprawiedliwi 63/15

Roman Maćków – Projekt budowy pomnika w Hucie Pieniackiej 70/37

Ryszard Majewski – Wojskowe i polityczne aspekty operacji „Wisła” 88/27

Zbigniew Małyszczycki

Refleksje z Kongresu Kresowian w Przemyślu 31/28

Dziw nad dziwy 33 – 34/14

Program Telewizji edukacyjnej „Oczywiste - nieoczywiste” 37/12

Jak Polak z ukraińskim skrajnym nacjonalistą 38/14

O samostijną Ukrainę 43/52

Jeszcze raz „banderowcy na roztoczu” 44/11

Naiwność Polskiego Senatu 45/6

Dobrze jest być w mniejszości 47/11

Przyjaciele Kuronia i Michnika 48/4

Odyseja w wydaniu Rzeczypospolitej 48/5

Pogrobowiec OUN Stefan Dziubyna w akcji 49/22

Gloria Victis Ukraińskiemu Patriocie 50/23

Jak długo jeszcze? 53/9

Ukraiński prorok Jeremiasz 54/6

Niewygodne prawdy Jacka Kuronia, Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy 54/16

Przyczajony terroryzm nacjonalizmu ukraińskiego 56/1

Gdzie Rzym, gdzie Krym? 59/40

Kiedy Bohdan Osadczuk stał się przyjacielem Polaków 59/45

Niedowiarki są wśród nas 60/16

Jacek Kuroń i banderowiec to dwie bratnie dusze 63/7

Kim jesteś profesorze? 63/14

Czy tą drogą do zgody? 64/26

Hańba, po trzykroć hańba! 65/21

Czym skorupka za młodu nasiąknie 66/14

Głupiec to, czy wróg, a może zdrajca 67/11

Nielegalne tablice w Przemyślu zdemontowane 73/24

Wymyślane kłamstwa 73/50

Renty specjalne dla byłych więźniów obozu w Jaworznie 74/25

Nasze problemy z mniejszościami 74/25

W mowie postęp, gorzej z myśleniem 74/27

Kłamstwa integralnych nacjonalistów ukraińskich 76/29

Rozjuszył się Pan Ambasador 81/28

Dzień ludzkości 81/37

Motykowanie historii 83/1

Telewizyjne radości 83/35

Gwiazdor medialnych wywiadów 83/36

„Pojednania” 85/31

Odpowiedź Janowi Jackowi Bruskiemu 85/35

Sahryń według relacji „wujków” 86/36

Przebaczenie – film dokumentalny 87/26

Pomysłowość ounowców i ich zwolenników 89/25

Przebaczenie – reakcja TVP na protesty 91/44

Kto ma dbać o interesy Polski? Kto odpowiada za wynarodowienie Ukraińców w Polsce? 92/29

Moje „zauroczenia” Naszym Słowem 94/2

Deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy 94/4

Osadczuk Bohdan nagrodzony przez „Rzeczpospolitą” 95/19

I jak tu nie być źłośliwym? 95/20

Mentalność Kalego na wyposażeniu OUN 95/21

Profesorska ekwilibrystyka Romana Drozda 95/22

Pawło Smołenśkyj contra Jarosław Kalinowski 96/43

Zakłamanie – nieodłączna cecha ounowców 97/19

Konieczność delegalizacji ZUwP 97/22

Jedenasty lipca – 65 rocznica 98/17

Pomieszanie z poplątaniem 99/28

Witalij Masłowśkyj - Stepan Bandera, szkice do politycznego portretu 53/6

Antoni Mariański – Zmowa milczenia 80/29

W niewoli schematów 87/33

Zmarnowana szansa 90/2

Prawda to wyraz obcy 90/4

V kolumna w akcji 91/35

Barbarzyństwo ... czyje? 93/46

Pomnik ofiarom UPA 94/8

Jeszcze o operacji „Wisła” 94/10

Prawdziwe oblicze Wiktora Juszczenki 95/9

Czy to jeszcze Polska? 95/11

Jak Bohdan Huk wojewodę przesłuchiwał 95/13

Gdzie jest nauka? 95/15

Ludzie Wołynia jeszcze żyją 95/17

Ludobójstwo wybiórcze 96/39

Kto u nas rządzi? 96/41

Wystawa w Łodzi „Polacy – Ukraińcy 1939 – 1947” 97/10

Nasze Słowo działa 97/14

Nie ma jednej pamięci Wołynia 97/16

Żarty się skończyły 98/10

Wywiadowcy z OUN – UPA 98/13

Wybiórcza delikatność czy brutalna rzeczywistość 98/15

Głos ksenofoba, Konwencja ONZ o zbrodniach ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. 100/42

Roman Mądro - wyniki badań masowych grobów ludności polskiej zamordowanej 3/21

przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku w powiecie lubomelskim

Jan Michalewski – Kto to, ten Motyka? 86/25

Stanisław Michałkiewicz – Dzieci gorszego Boga? 96/50

Bolesław Mieczkowski – UPA – weterani zbrodni 89/9

Bronisław Mielniczek - Moje wspomnienia z Zamojszczyzny 88/96

Z. Mogiła Lisowski, Z. Lipiński – Są zbrodnie, nie ma konfliktu 63/13

Mgr Albin Milkowski – Rezolucja Z.Śląsk. Zw. Żołn. Ludow. Wojska Polskiego 14.XI.2002 68/34

Zdzisław Modrzewski - Przyczyny, przebieg i skutki operacji „Wisła” 88/98

Dmytro Mułyk

Tragedie ukraińskie 13/13

Spraw ukraińskich ciąg dalszy (1) 18/1

Spraw ukraińskich ciąg dalszy (2) 19/1

W sidłach OUN (1) 22/1

W sidłach OUN (2) 23/1

Stanisława Nahlik, Anna Góral – Konferencja naukowa – Pamięć i polityka historyczna 89/27

Jubileuszowe spotkanie przemyskiego Ogniwa Związku Więźniów Politycznych 98/35

Danuta Nespiak – Dnie Polskich Miast 66/17

UPA siała śmierć 85/37

Zbigniew Okoń – Fałszerze historii 87/23

List otwarty do mieszkańców Warszawy 93/49

Czy tylko zniewolone umysły 94/30

Czas potęguje krzyk kresowych dzieci 99/12

Monika Orlik – Wywiad z prof. Wiktorem Poliszczukiem 95/43

Janina Orłowska - Łosek - Zagłada Janowej Doliny 8/24

Wojciech Orłowski – Tragedia Huty Pieniackiej w materiałach niemieckich 98/46

Zbigniew Palski - Czy operacja „Wisła” była konieczna? 88/91

Helena Pasierbska – Co zawiera IPN-owski atlas
o Polskim Państwie Podziemnym na temat OUN i UPA 97/18

Aureliusz Patria - Mniejszości mają się dobrze 52/8

Adam Peretiatkowicz

Wołyńska Samoobrona - część I 5/4

Wołyńska Samoobrona - część II 6/1

Wołyńska Samoobrona - część III 7/11

Wołyńska Samoobrona - powiaty Dubno i Horochów 9/21

Wołyńska Samoobrona - część V 10/1

List otwarty do prof. Władysława Filara 37/13

Anna Piątek – Wspomnienia dziecka z lat wojny 94/14

Stanisław Pietrzykowski - W jakim kraju my żyjemy 39/54

Wiktor Poliszczuk

Puścić w niepamięć? 9/6

Manowce Historyków, cz. 1 39/46

Manowce Historyków, cz. 2 40/14

Ślepota, czy amoralność 40/44

Terror stosowany wobec duchowieństwa 42/36

Rzecz o tupecie ... 43/49

Polsce i Ukrainie potrzebne jest potępienie OUN – UPA 48/6

Stan wyższej konieczności, o operacji „Wisła” 61/4

Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego 68/15

Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, cz.2. 70/48

Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, cz.3. 74/47

„Pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie 77/4

Światowy Kongres Ukraińców 79/37

Stosunek władz Ukrainy i Polski do problemu OUN-UPA – refleksje po referacie 82/28

Relatywizm moralności Wiktora Juszczenki 85/40

Zbrodnie OUN Bandery w Kulturze Paryskiej 86/28

Operacja „Wisła”, próba oceny 88/39

List otwarty do Prezydenta RP 88/107

Ignorancja i cynizm Grzegorza Motyki 89/12

Nacjonalizm ukraiński: dokumenty i stan nauki 90/12

Dwubiegunowa Ukraina 91/50

Operacja „Wisła” – fakty historyczne i polityka 92/30

Przyczyny mordów na ludności ukraińskiej dokonywane przez banderowców 94/23

Leon Popek - Wołyński cmentarz w Ostrówkach 3/17

Władysław Pożoga – Rodowód nienawiści 88/160

Edward Prus

Rebelianci, Haniebny jubileusz, Przerzucić winę z kata na ofiarę? 1/13

Rusini i Ukraińcy 2/2

Osaczenie i holocaust 4/5

Natione Polonus, gente Ruthenus 4/23

Ściganie Demjaniuka 5/3

Ojca Panasa pakt z diabłem 6/23

Znieważono majestat mojej Ojczyzny 6/24

Polska Golgota 17/1

Ludzie bądźcie czujni! 20/5

Głupota czy prowokacja 27/43

Stepan Bandera 50/26

Kolaboranci czy herosi? 51/23

Monte Cassino zdobyli ... banderowcy 52/9

Pożegnanie Witalija Masłowśkiego 53/8

Łycemiry 66/6

Masakra w Sanktuarium 60 lat później 73/3

Gloria Orlikom Kresowych Stanic 77/30

Panteon sławy, czy narodowej hańby 77/31

Kresy – Kresowianie 79/17

Pawłokoma – zniewolona historia 85/19

Banderomachia 86/25

Operacja „Wisła” 88/7

Andrzej Przewoźnik – Tragiczne ślady historii 99/6

Antoni Przybysz - Chrzest bojowy „Ukraińskiej Powstańczej Armii” 1/17

Zagłada Żydów na Wołyniu 6/7

Jan Ptasiński - Głos w dyskusji na konferencji 18 marca 1997 88/71

Ołeh Puszkar - Wasza misja jeszcze nie zakończyła się 42/41

Ks. Jan Puzyna – Duszpasterstwo Polaków na Białorusi – dzisiaj i jutro 94/44

Stanisław Rakowski

Drogi i bezdroża ukraińskiego szowinizmu 2/4

Polska topniała krwawiąc 4/2

Zaczęło się we wrześniu 1939 ... 10/22

„Depolonizacja” Kresów Wschodnich w świetle szowinistycznej ukraińskiej myśli politycznej 21/11

Marek Rogalski – Zarys historii Porycka 69/28

Wiśniowiec na Wołyniu 71/45

Huta Pieniacka 83/19

Tymoteusz Rosianowski - Uchwała Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyński 33 – 34/12

List otwarty 94/15

Jan Rostkowski – Ukraińcy wśród nas 1/10

Waldemar Rozynkowski – ks.bp Adolf Piotr Szelążek 79/31

Eugeniusz Różański - Nie zakłamywać historii, 57/1

Eugeniusz Różański – Nie każdy Ukrainiec był Polakowi wilkiem 65/1

Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN 65/2

Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN 66/19

Ukraińcy, którzy potępiali ideologię OUN 67/1

Stanisław Rudnicki

Kombatanci lepsi i gorsi 37/1

Dokąd prowadzi działalność ukraińskiego nacjonalizmu w Polsce 37/15

Bohdan Osadczuk 50/24

Jan Rudnicki - Cała prawda nie jest do końca udokumentowana 37/11

Maciej Ruszczyński – Zmowa milczenia o zamordowanych oficerach i żołnierzach w Tomsku 78/41

Kazimierz Rynkiewicz – Tygodnik Łobeski uczcił 60. Rocznicę zbrodni na Kresach 86/34

Adam Rząsa – Kłamstwa trzeba dementować 63/6

Tadeusz Samborski, z trybuny sejmowej 73/51

Jan Selwa, Jan Rostkowski - Ukraińcy wśród nas 1/10

Jan Selwa

Sabat ekstremistów 7/6

Wokół postaci Andrzeja Szeptyckiego 8/6

- „Samostijna Ukrajina roku 1941” 9/1

Banderowcy w Pomorzanach ... żyją jeszcze świadkowie 10/19

Tajemnicze okoliczności mordu w Rublinie 14/26

Brzeżański bastion nacjonalizmu - centrum terroru 16/1

Od Jabłonny do Kijowa 28/38

Strzelano tylko do świń - mówi Józef Kuc 37/6

Wokół Pomnika Ofiar 45/7

Terroryzm, a OUN–UPA 61/9

Mieczysław Seredyński

Ukraińskie czy banderowsko - upowskie upamiętnienia? 44/9

Nie odkryte groby czekają

Do Tomasza Stańczyka 45/5

Od irredenty do współpracy, stosunki polsko – ukraińskie w XX wieku 64/28

„Etniczna wiwisekcja” w „Nacjonalnoj Trybunie” 83/5

Dekonspiracja 87/32

Emisariusz Bohdan Osadczuk 89/26

„Musimy być razem” 95/8

Polacy i Ukraińcy 96/45

Strategia – z lektury prasy 97/25

Prognostyk 98/37

Szczepan Siekierka

Nie odkryte groby czekają 2/6

Kto tu rządzi? 4/24

Uprawnienia kombatanckie żołnierzy „Istriebitielnych batalionów” 9/28

Przetrwalniki faszyzmu 17/33

Polska - Ukraina: Trudne Pytania 28/47

gen. Tadeusz Rozwadowski 45/1

Zuchwałość pogrobowców OUN i bandytów upowskich nie ma granic 53/15

Moje refleksje z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 64/29

Wolna Ukraina i demokratyczna tak, ale bez szowinizmu banderowskiego 77/1

Za jaką cenę kompromis? 77/10

PWN nobilituje OUN – UPA 81/35

Nie tego spodziewaliśmy się po „pomarańczowej rewolucji” - protest 82/19

Protesty w sprawie filmu „Przebaczenie” 87/22

Światowy kongres Ukraińców 92/8

Polemika 99/9

Szczepan Siekierka, Krzysztof Bulzacki – Prawda zwyciężyła 77/24

Władysław Siemaszko - Kto mordował Polaków na Wołyniu 15/35

Ewa Siemaszko – Upowska rewolta 61/1

Bartosz Sieradzki - Wywiad z Bronisławem Szeremetą 50/21

Czesława Jawna – Skomorowska – Pomnik Mauzoleum miejsce święte dla Kresowian 100/33

Stanisław Srokowski – Kłamstwo o Kresach zabija drugi raz 99/39

Tomasz Stańczyk - Wołyńskie inferno 54/3

Kazimierz Stec - Terroryści ukraińscy z OUN – UPA współtwórcy operacji „Wisła” 88/100

Artur Sternik - Pozagrobowe mistyfikacje 7/26

Konrad Sura - Fałszerstwa historyczne o operacji „Wisła” 88/95

Tadeusz Swoboda

Parada kłamców 1/22

Prawdziwe oblicze „Ukraińskiej Powstańczej Armii” 4/16

Targowisko historyków, Tysiąc głów w piasku 7/30

Pocałunek z siekierą 9/24

Ryszard Szawłowski - Operacja „Wisła” w świetle prawa 88/57

Antoni Szczęśniak - Dywersyjne działania OUN - UPA w Polsce (VII.1944 - IX.1947) 88/73

Bronisław Szeremeta – Wspomnienia 87/52

Wacław Szklarski - List otwarty - ZK RP i BWP do Prezydenta RP 88/109

Zbigniew Szpulak – Zbrodnia po sąsiedzku nieukarana, lecz niezapomniana 76/15

Gertruda Szumska - z trybuny sejmowej 70/35

Józef Szwed - Ziemio Wołyńska 3/1

Monika Śladewska –Prawda i legenda o OUN i UPA 84/12

Przeprosin nie było – Problem pozostał 85/16

Polityka nie zastąpi pamięci 87/14

Panu Grzegorzowi Motyce – ekspertowi do spraw polsko – ukraińskich 89/29

Propagandowa ofensywa ideowych spadkobierców OUN – UPA 92/19

Polityka zamiast prawdy 94/6

Planowa, antypolska agitacja „Naszego Słowa” 95/41

Mniejszość ukraińska w II Rzeczypospolitej 96/37

Powojenna kontynuacja działań OUN 97/26

Historia i polityka 98/26

Przywrócić pamięć 99/33

Adam Śmiech – Pawłokoma wielki skandal 85/14

Jan Tarkowski - Próba ucieczki od prawdy 53/11

Pochówek dla rezuna 59/44

Józef Tarniowy – Kresowianie u swojej Pani z Podkamienia 73/5

Zbigniew Tomaszewski - Kapłan niezłomny ks. Bernard Pyclik 90/57

Kazimierz Turkowski - List do Marszałka Sejmu 33–34/13

Stanisław Turkowski – Szkic wspomnieniowy z Horodenki 83/9

J. Turowski, W. Siemaszko - Zagłada Parośli 1/17

Kazimierz Turzański

Refleksje - rozmowa ze Szczepanem Siekierką 7/22

Jacek Kuroń i Włodzimierz Pawluczuk jednej służą sprawie 22/35

Niech pojedna nas prawda 38/13

Czyje poglądy głosi Oleh Puszkar 42/43

- „Obiektywizm” Grzegorza Motyki 44/12

Eugeniusz Tuzow – Lubański, Prawdziwa twarz nacjonalistów ukraińskich 94/16

Ustawa o ofiarach zbrodniarzy OUN – UPA 95/6

Ukraina – kraj straconych szans 95/6

Lech Wadowicki - O strasznych Lachach naukowo 28/45

Antoni Walentyn - Panie profesorze Osadczuk - pan kłamie! 20/37

Tadeusz Walichnowski - Z bilansu powojennych walk z UPA, Retrospektywne spojrzenie na wojskową operację „Wisła” 88/78

Jerzy Weber - Rewizjonizm za polskie pieniądze 30/12

Romuald Wernik

Zlot SS – Galizien 6/5

Pierwszy Pomnik 31/26

Manowce Profesora 32/3

Nie ma dwu prawd 47/10

Pamiętajcie 54/17

Zwycięstwo prawdy oraz oporu i wytrwałości kresowian 68/12

Jan Widacki – Wiśniowiec na Wołyniu 73/42

Prof. Paweł Wieczorkiewicz – Patrzymy na Ukrainę w zbyt uproszczony sposób 98/4

Jacek E. Wilczur

Przeszłość nierozliczona, kilka uwag o Istribitielnych Batalionach 14/30

Agresja kłamstwa 30/16

Zbrodnia bez kary 52/1

Dzieło o zagładzie i sprawcach 56/5

Śmierć pod czerwono – czarną flagą UPA 80/32

Status kombatanta – nagroda za ludobójstwo 83/34

Operacja „Wisła” - 1947 rok, prawda i fikcje 88/83

Rehabilitacja ludobójców 89/33

Paweł Wira - Cudem ocalona - Leokadia Skowrońska 5/11

Remigiusz Wira – Lwowskie reminiscencje 77/33

Zenon Wira – Niezapisane karty historii 27 WDP AK 55/54

Zenon Wira – ks. prob. Henryk Grabowski 56/6

Michał Wnuk - Zjazd dywizji SS „Galizien 6/5

Antoni i Leokadia Wojtowiczowie, Bogdan Biegalski – Zagłada Hanaczowa 73/9

Jan Wolański - Nie tylko Ukraińcy mieszkali w Bieszczadach 20/36

Maria Woś, Pod każdym podkładem, Polskie Radio Wrocław, 29 września 2004 76/11

Wojciech Wybranowski – UPA to zbrodniarze, nie bohaterowie 90/1

Leszek Zaczek - Rusini czy Ukraińcy? 47/26

Leszek Zaczek - Gdzie Ukraińcy chcą mieć Ukrainę? 50/28

Andrzej Zapałowski - Przemyśl, Ziemia Przemyska i problem ukraiński 52/3

Piotr Zaręba – Chichot historii 85/39

Tadeusz Zbych – Samoobrona 2/11

Franciszek Zdanowicz - Morderca powraca 16/34

Zdzisław J. Zieliński - Ich los jest przestrogą 19/39

Zdzisław J. Zieliński – Czerwone i czarne w banderowskim wydaniu 66/17

Rafał A. Ziemkiewicz – Myśmy wszystko zapomnieli 97/7

Władysław Żołnowski - Wywiad z prof. drem hab. Edwardem Prusem 2/25

Stefan Żubr - Postbanderowskie audycje w polskiej telewizji 14/28

Stefan Żubr - Handel historią 22/36

Leon Żur - Trująca literatura 4/21

Stanisław Żurek – Jeszcze o UPA 87/29

Zbigniew Żyromski – Zagadka tragedii w Markowej 77/26

Stanowisko Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w sprawie polsko - ukraińskiego pojednania 88/101

Uchwała IV Konferencji Historyczno – Naukowej 13 maja 1997 roku we Wrocławiu 88/102

Stanowisko ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej 88/105

List otwarty - ZG ŚZŻ AK do Prezydenta RP 88/106

Oświadczenie Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK 88/108

 

PRZEGLĄD PRASY

Krzysztof Bulzacki, 4/21

„Głos” - Między „Odrodzeniem”, a zniewoleniem. 32/7

„Myśl Polska” - To nie są polemiki

„Życie” - Droga na Zachód

„Rzeczpospolita” - Co w trawie piszczy

„Nasze Słowo” - I Lachy się straszy

„Nowiny” - Przemyśl, Porąbany Krzyż, 38/9

Telewizja Polska - Nocne Rodaków Rozmowy

„Rzeczypospolita” - Historia pisana po nowemu 47/23

O naszym pomniku w prasie, „V Światowy Zjazd Kresowian” - Mariusz Kamieniecki, 49/12

„Mówią Wieki” - Warsztaty „Historia Alternatywna”,

„Nasze Słowo” - Kłamstwa duchownego na cmentarzu w Pikulicach.

Polska, a kwestia ukraińska 1920 - 1939, praca doktorska Roberta Potockiego 49/24

„Mówią Wieki” - Jak to było w Bieszczadach 50/16

„Tygodnik Powszechny” - Andrzej Szeptycki 50/17

„Nasze Życie” - Marsz krzyżowy do zniszczonych wsi 50/19

„Nasze Słowo” - Ocena przeszłości 50/20

„Nasz Dziennik” - Ukraińscy esesmani w Anglii 51/8

„Gazeta Lubuska” - Bolesna zadra w historii 51/11

„Gazeta Wrocławska” - Krwawy śnieg 51/14

„Nasze Słowo” - Ukraina przyszła do Wrocławia, 51/15

„Nasze Słowo” - Polak - Ukrainiec żadne bratanki 51/17

„Nasze Słowo” - Antypolskie duchy: Bandery, Lebiedia i Suchewycza unoszą się nad Lwowem 51/17

Jedwabne 52/8

„List nr 6/2001”, Zakłamanie – oszustwa – obłuda 55/12

Czy niezrozumiała zapowiedź? 60/20

Czy bolesna operacja? 60/23

Fałszerstwa Grzegorza Motyki, „Wprost” 6.X.2002 65/18

Oszustwa „Gazety Wyborczej”, 15/16.II.2002 66/13

Nie wolno zmuszać do pokuty, „Gazeta Wyborcza” 31.5/1.6.2003 68/5

Ogólny przegląd prasy 69/47

Czy rocznica musi dzielić? Gazeta Wyborcza 31.V. – 1.VI. 2003 70/44

Chybiony list, „Gazeta Wyborcza”, 31.5/1.6.2003 71/54

Od „kultury” do Kultury, Spotkanie z zabytkami nr 9/2003 72/14

Co po Giedroyciu” 73/55

Kazanie nie wystarczy, „Przewodnik katolicki” 27. IV. 2003 75/47

Ukraina wczoraj, Ukraina dzisiaj, Z ukraińskiej historii wojskowej
„Wojsko Ludowe” marzec 2004 75/51

Krzysztof Bulzacki, Kazimierz Turzański

„Nasze Słowo” - „Polacy w UPA”, „Ukraiński ślad w Katyniu pomoże UPA” 47/18

„Gazeta Wyborcza” - Odwieczni wrogowie nie istnieją

Krzysztof Bulzacki, Szczepan Siekierka,
Kompromitacja metropolity, „Dziennik Polski” 30 lipca 2004 76/22

My banderowcy, my idziemy, radujcie się, KB i SzS. 70/47

„Polsce Wierni” nr 3/2001 - ppłk dr Leon Lubecki, Prawda o walkach Wojska Polskiego z UPA, 54/1

„Rzeczpospolita” 14-15 lipca 2001 - Tomasz Stańczyk, Wołyńskie inferno, 54/3

„Nasz Dziennik” 29-30 września 2001, Cień nieosądzonych zbrodni, Adam Kruczek 56/8

„Nowa Myśl Polska” 4-11 listopada 2001, Testament ideowy AWS? JCK 56/9

„Dziennik Polski” 2/3 lutego 2002, Będzie międzynarodowy skandal? 60/18

Aneks Trybuny, 12 kwietnia 2002, Zygmunt Doroba, Przed 55. rocznicą akcji „Wisła” 60/19

Aneks Trybuny, 12 kwietnia 2002, Bolesna operacja – AB 60/22

„Nowiny”, 26 kwietnia 2002, Mieczysław Nyczek, Nie wolno zapomnieć 60/23

„Gazeta Wyborcza” Jacek Harłukowicz, Sejmikowa awantura o Wołyń 99/21

„Trybuna”, 24 kwietnia 2002, Władysław Hermaszewski, Najpierw był Wołyń 60/24

Zdzisław Konieczny w „Naszym Dzienniku” 85/16

Jan Maria Jackowski – Nasz Dziennik – Ludobójstwo i polityka 99/14

Z. Małyszczycki,

Kijowskie penetracje, „Rzeczpospolita 28.IX.2002 65/15

Przejęzyczenie ... „Nasze Słowo” nr 33/2002 65/16

Prawda Andrzeja Talagi „Nowe Państwo” nr 11/2002 65/20

Zachwiane ounowskie nadzieje 87/16

Grażyna Dziedzińska, Dora Kacnelson, „Nasz Dziennik” 28/29.XII.2002 66/9

Dr Danuta Nespiak, Protest przeciwko fałszerstwom „Gazety Wyborczej” 24.04.2003 68/6

Władysław Hercuń, Wołyń, wspólny ból – czy rzeczywiście wspólny? „Trybuna” 14.05.2003 68/6

60. rocznica w prasie 69/29

Mieczysław Seredyński,

Śladami upowskich zbrodni „Nasze Słowo” nr 33/2002 65/14

Meandry Petra Tymy, „Nasze Słowo” nr 10/2003 68/3

„Inna prawda”, dodatek do „Życia Warszawy” Kulisy nr 29 (11 lipca 2003) 70/45

„To co po Giedroyciu” komentarz 73/54

Spadek po Giedroyciu, „Rzeczpospolita” 8-9 stycznia 2005 78/35

Zakierzońska paranoja „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005 80/16

Z lektury prasy ukraińskiej „Nacjonalnoj Trybuny” 84/15

Szczepan Siekierka,

Wiedeńskie rewelacje, „Postup” 70/41

„Przeprośmy Polaków za nasz rozbój”, „Postup” 70/41

Pomnik Adama Mickiewicza, „Postup” 70/42

Od dwu prawd do jednej, droga do porozumienia „Nasze Słowo” 29.06.2003 70/42

Zbliżyć narody? „Nowiny Nyskie” 26 sierpnia 2004 76/31

List opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 24 grudnia 2004 78/34

Ludobójstwo dotychczas nie potępione, „Radio Maryja” 21 marca 2005 80/6

Czy Akowcy to bandyci?, „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005 80/17

Dorobek pokoleń i groby przodków, „Ojczyzna” nr 15, październik 2003, wywiad numeru 70/46

Radio Wrocław, Przeba po prostu mówić, 2.XII.2003, Maria Woś 72/11

Biuletyn Informacyjny 27 WDP AK październik – grudzień 2003, prof. E. Bakuniak o Seminariach 72/12

Jarosław Hrycak, „To co po Giedroyciu” „Nasze Słowo” 25.01.2004 73/53

„Gazeta prawna” XII. 2003 – renty dla UPA 74/1

Iza Chruślińska, Pierwszeństwo wyciągniętej dłoni „Gazeta Wyborcza” 24-25/IV 2004 74/18

Eugeniusz Bajkowski, Pojednanie ukraińsko żydowskie, czy żydowsko ukraińskie?
Tygodnik Polski 14 lipca 2004 Melbourne, Australia 75/49

Marcin Austyn, Musimy dać świadectwo prawdzie, „Nasz Dziennik” 19 lipca 2004 75/50

Stefan Migus, „Paranoja”, „Nasze Słowo” 29 luty 2004 76/25

Kazimierz Bogucki do Stefana Migusa „Paranoja” 76/26

Julia Tymoszenko, „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004 77/2

Janusz Wojciechowski – PSL, Nie wkładamy pomarańczowych szalików, „N.M.P.” 19 – 26 grudnia 2004 77/2

Jan Engelgard, Kto wygrał na Ukrainie? „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004 77/3

Wojciech Wierzejski, Kamiński się zdyskwalifikował, „Nowa Myśl Polska” 19 – 26 grudnia 2004 77/3

Piotr Mazur, Ocalić prawdę, „Nasz Dziennik” 77/35

„Nowy Przegląd Wszechpolski” nr 1-2/2005 NUTS – Kolejny rozbiór Polski 78/36

Iwan Krych, „Stepan bandera symbol i twórca zbrojnych sił narodu”, „Ameryka” 4 grudnia 2004 79/21

Komentarz Mieczysław Seredyński 79/22

Krzysztof Warecki – Kondotierzy rewolucji, „Nasz Dziennik” 4-5/12/2004 79/26

Rodrycjusz Gerlach – Sybiryjska gehenna mojej rodziny, „Radio Maryja” 21 marca 2005 80/9

E. Tuzow – Lubański, Juszczenko „spłaca” długi, Kijów 80/13

Juszczenko chce porozumienia weteranów UPA i Armii Czerwonej, PAP, mat/2005–03–16 80/14

Oświadczenie weteranów wojny Ukrainy 81/32

Ukraińskie „koczowisko” „Nasze Słowo” nr 11 z 13 marca 2005 80/14

Jan Rożdżyński, Archiwa dawno znane, „Polityka” nr 37/1428 z 15.IX.1984 80/18

WM. Próba rehabilitacji OUN - UPA – „Nasz Dziennik” 4-6/06/2005 81/32

Uprawnienia Kombatanckie dla UPA - „Nasze Słowo” 28 sierpnia 2005 82/55

Komentarze prasowe po uroczystościach w Hucie Pieniackiej 83/20

AS – Banderowski ekspert GW dybie na polskie ziemie 85/15

LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻE – ZNISZCZENIA

Województwo Lwowskie (z którego wydzielono po wojnie zachodnie powiaty - Brzozów, Jarosław, Lesko, Lubaczów, Przemyśl, Sanok, częściowo Dobromil do nowego województwa rzeszowskiego)

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Bóbrka, część 1, (Borynicze, Bóbrka, Bryńce Zagórne, Brzozdowce, Chlebowice Wielkie, Chodorów, 23/11

Hrusiatycze, Hucisko, Łany, Łopuszna, Mikołajów, Nowosielce, Repechów, Sokołówka, Suchodół,

Wodniki)

Bóbrka, część 2, (Kniesioło, Borusów) 37/19

Bóbrka, część 3, (Bóbrka, Chlebowice Wielkie, Hucisko, Mikołajów, Nowosielce, Suchodół, Wodniki, 52/28

Choderkowce, Huta Suchodolska, Huta Szczerzecka, Łanki Małe, Mostyszcze, Olchowiec, Podjarków,

Siedliska, Stare Sioło, Strzeliska Nowe, Szpilczyna, Szołomyja, Wołowe)

Bóbrka, część 4, (Łopuszna, Repechów, Podjarków, Berteszów, Podmanasterz, Zaleśce) 66/31

Bóbrka, część 5 (Jatwięgi, Mełna ad Strzeliska Nowe, Strzeliska Stare, Sokołówka, Hucisko, 74/28

Bryńce Zagórne)

Bóbrka, część 6, (Hrusiatycze) 81/53

Wspomnienie o księdzu Mieczysławie Łabiaku – Ksiepolo powiat Bóbrka 89/54

Brzozów, część 1, (Bachórz, Bartkówka, Chodorówka, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Dynów, 39/17

Dydnia, Grabówka, Haczów, Hłudno, Hroszówka, Izdebki, Jabłonica Ruska, Końskie, Krzemienna,

Niwistka, Nozdrzec, Obarzym, Poręby, Siedliska, Temeszów, Trześniów, Ulucz, Wara, Wola Wołodzka,

Wołodź, Witryłów)

Brzozów, część 2, (Bachórz, Bartkówka, Jabłonica Polska, Laskówka, Łubno, Malinówka, 80/38

Pawłokoma, Blizne, Brzozów, Dylągowa, Siedliska, Temeszów, Wesoła)

Dobromil, część 1, (Bircza, Bircza Stara, Błozew Górna, Borownica, 27/21

Drohobycz, część 1, (Borysław, Bystrzyca, Delawa, Drohobycz, Gaje Wyżne, Jasienica Solna, 38/17

Kropiwnik Nowy i Stary, Łastówki, Majdan, Medenice, Opaka, Podbuż, Radelicz, Rychcice,

Schodnica, Smólna, Stebnik, Stronna, Truskawiec, Wołoszcza)

Drohobycz, część 2, (Opaka, Stebnik) 66/35

Drohobycz, część 3, (Drohobycz, Borysław, Bystrzyca, Delawa, Dobrohostów, Gaje Wyżne, 77/43

Jasienica Solna, Kropiwnik Nowy i Stary, Łastówki, Majdan, Medenice, Nowa Wieś, Opaka, Podbuż,

Radelicz, Rychcice, Schodnica, Smólna, Stebnik, Stronna, Truskawiec, Uróż, Wołoszcza)

Gródek Jagielloński, część 1, (Białogóra, Dobrostany, Doliniany, Janów Lwowski, Jamelno, 20/8

Lelechówka, Lubień Wielki, Powitno, Żorniska)

Gródek Jagielloński, część 2, (Janów Lwowski, Bartatów, Białogóra, Dobrostany, Kiernica, 46/9

Lubień Wielki, Majdan)

Jarosław, część 1, (Adamówka, Cetula, Cieplice, Czelatyce, Czerce, Dobcza, Dobra, Duńkowce, 32/12

Grabowiec, Kaszyce, Laszki, Michałówka, Miękisz Nowy, Manasterz, Mołodycz, Wola Mołodecka,

Nielepkowice, Nienowice, Radawa, Rokietnica, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Wiązownica,

Zapałów, Zaradawa)

Jarosław, część 2, (Bobrówka, Czerwona Woda, Dybków, Kolonia Polska, Koniaczów, Krasne, 33 – 34/15

Leżachów, Łapajówka, Makowisko, Majdan Sieniawski, Olchowa, Pawłowa, Piskorowice, Piwoda,

Rudka, Sieniawa, Surochów, Sobiecin, Szówsko, Wietlin, Wysocko)

Jarosław, część 3, (Kaszyce, Czelatycze, Zaleska Wola) 68/38

Lista samoobrony funkc. MO i ORMO, żołnierzy WP zamordowanych przez UPA i poległych 68/48

Jaworów, część 1, (Bruchnal, Czaplaki, Drohomyśl, Kobylnica Ruska i Wołoska, Lipowiec, Mielniki, 17/26

Mużyłowice, Pyszówka - Rehberg, Szutowa, Wielkie Oczy, Wola Gnojnicka, Wulka Żmijowska, Żmijowiska)

Jaworów, część 2, (Bruchnal, Drohomyśl, Mużyłowice, Pyszówka - Rehberg, Szutowa, Bonów, 46/11

Budzyń, Cetula, Chotyniec, Czerniława, Czerczyk, Czołhynie, Gnojnice, Huki, Jaworów, Kochanówka,

Korczowa, Krakowiec, Lipina, Lubienie, Lipowiec, Lipowczyk - Lindenau, Młyny, Moosberg, Nahaczów,

Nowiny, Olszanica, Ożomla, Rogoźno, Ruda Kochanowska, Szczepłoty, Wulka Rosnowska)

Lesko, część 1, (Bachlowa, Baligród) 22/17

Lesko, część 2, (Bereska, Brelików, Brzegi Dolne i Górne, Brzozowiec, Bystre, 23/33

Bezmiechowa Górna i Dolna, Bóbrka, Bereżnica Wyżna, Buk, Chmiel, Choceń, Cisowiec, Cisna,

Czarna, Czaszyn, Dwernik, Dołżyce, Habkowce, Hoczew, Górzanka, Jasień, Jabłonki, Jaworzec,

Kalnica, Kamionki, Kiełczawa, Kołonice)

Lesko, część 3, (Kalnica, Krzywcze, Krościenko, Lesko, Leszczowate, Lisznia, Lutowiska, Łukawica, 29/22

Łobozew, Łubne, Łukowe, Łupków, Manasterzec, Mchawa, Myczków, Myczkowce, Olszanica, Orelec,

Polańczyk, Paszowa, Polana, Przysłup, Radziejowa, Rajskie, Rabe - gmina Czarna, Rabe - gmina

Baligród, Ropienka, Roztoki Dolne, Równia, Rudenka, Serednie Małe, Smerek, Smolnik, Solina, Solinka,

Stefkowa, Stężnica, Strubowiska, Sukowate, Średnia Wieś, Tarnawa Górna i Dolna, Terka, Tworylne,

Uherce Mineralne, Ustianowa, Ustrzyki Dolne, Wańkowa, Wetlina, Wola Matiaszowa, Wola Michowa,

Wola Górzańska, Wołkowyja, Wołosate, Zabrodzie, Zawadka, Zatwarnica, Zawóz, Żernica Wyżna,

Żubracze)

Lesko, część 4, (Serednie Małe) 35/20

Lesko, część 5, (Serednie Małe) 40/31

Lubaczów, część 1, (Gmina Horyniec - Horyniec, Rudka, Brusno Nowe i Stare, Dziewięcierza, 7/14

Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Prusie, Polanka Horyniecka, Radruż, Świdnica Horyniecka,

Werchrata, Wólka Horyniecka, gmina Narol - Narol wieś i osiedle Zagrody, Beniaszówka, Brzezinki,

Chlewiska - Majdan, Dębiny, Huta Stara, Huta Złomy, Jacków Ogród Jędrzejówka, Kadłubiska,

Lipisko, Łówcza, Łukawica, Płazów, Ruda Różaniecka, Wola Wielka)

Lubaczów, część 2, (Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna i Górna, Bihale i Sople Górne, Borchów, 11/8

Borowa Góra, Budomierz, Cetynia Hołodowska, Cewków, Chotylub, Cieszanów, Dachnów,

Dąbków - Felsendorf, Dąbrowa - Kornagi, Dąbrówka, Dzików Nowy i Stary, Lebiedzie, Folwarki,

Futory, Gorajec, Hruszów, Hurcze, Karolówka - Burgau, Kobylnica Ruska i Wołoska, Kowalówka,

Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lipowiec, Lisie Jamy, Lubaczów, Lubliniec Nowy i Stary,

Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Miłków, Młodów, Moszczenica - Witki, Niemstów, Niwki, Nowa Grobla,

Nowe Sioło, Oleszyce, Oleszyce Stare, Opaka, Ostrowiec, Podlesie, Potok Jaworski - Fohlbach,

Stare Sioło, Sucha Wola, Skolin,Szczutków, Tymce, Ułazów, Wielkie Oczy, Wólka Krowicka, Wólka Żmijowska, Załuże, Żmijowiska, Żuków - Kosobudy)

Lubaczów, część 3, (Lipsko, Krowica Hołodowska) 74/38

Lwów, część 1, (Barszczowice, Basiówka, Białohorszcze, Biłka Królewska, Biłka Szlachecka,
Ceperów, 43/1

Chrusno Nowe, Czarnuszowice, Czerepin, Czyszki, Czyżyków, Gaje, Grzęda, Hermanów, Hodowica,

Jaryczów Nowy, Kościejów, Kozielniki, Krotoszyn, Kukizów,Łany, Malechów, Mikłaszów, Milatycze,

Piaski, Podciemno, Polana, Podliski Wielkie, Pustomyty, Rakowiec, Rzęsna Polska, Rzęsna Ruska,

Siemianówka, Sokolniki, Szczerzec, Tołszczów, Winniki, Wołków, Zarudce, Zimna Woda, Zubrza,

Zuchorzyce, Żurawniki, Żydatycze)

Lwów, część 2, (Siemianówka, Chrusno Stare, Kukizów, Łany, Piaski, Pustomyty, Rakowiec, 66/37

Tołszczów, Zimna Woda, Ostrów)

Lwów, część 3, (Polana – Miedziaki - Huta Szczerzecka – Hucisko – Bryńce Zagórne) 79/47

Mościska, część 1, (Arłamowska Wola, Balice, Chlipie, Dołhomościska, Husaków, Kalników, Krukienice, 40/33

Królin, Lacka Wola, Lipniki, Malnowska Wola, Mościska, Myślatycze, Pakość, Pnikut, Podliski, Radenice, Radochońce, Rudniki, Rustaweczko, Sądowa Wisznia, Stojańce, Strzelczyska, Tamanowice, Trzcieniec,

Wiszenka, Wołczyszczowice, Zawada)

Przemyśl, część 1, (Babice, Bachów, Iskań, Krasiczyn, Krzywcza, Kupna, Mielnów, Polchowa, Rzeczpol, 39/28

Sielnica, Śliwnica, Średnia, Wola Krzywiecka, Zalesie)

Przemyśl, część 2, (Przemyśl, Dubiecko, Krasiczyn, Zalesie, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Prałkowce, 64/40

Tarnawce, Bircza, Boguszówka, Brzeżawa, Brzuska, Huta Brzuska, Jawornik Ruski, Korzeniec, Kotów, Krajna, Kuźmina, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Lipa, Łodzinka Górna, Malawa, Piątkowa, Roztoka, Rudawka, Sufczyna, Tarnawka, Żohatyn)

Przemyśl, część 3, (Niżankowice) 84/46

Rawa Ruska, część 1, (Bełżec, Borowe, Bruckenthal, Fw. Byków, Dziewięcierz, Korczmin, Korczów, 25/6 Niemirów, Potylicz, Radruż, Rzeczyca, Staje)

Rawa Ruska, część 2, (Szczepiatyn, Szczerzec, Tarnoszyn, Ulchówek, Wasylów, Werchrata) 27/37

Rawa Ruska, część 3, (Bełżec – napad na pociąg) 73/37

Rawa Ruska, część 4, (Rawa Ruska, Niemirów, Bełżec, Bełżec napad na pociąg, Dyniska, Hrebenne, 81/42 Korczmin, Korczów, Lubycza Kameralna, Lubycza Kniaże, Lubycza Królewska, Poddębce, Rata, Rzeczyca, Rzyczki, Staje, Szczepiatyn, Tarnoszyn, Ulchówek, Wasylów Wielki, Żurawce)

Rudki, część 1, (Andryanów, Beńkowa Wisznia, Brzeziec, Buczały, Chłopy, Dołobów, 42/21

Horożanna Wielka, Jasionów, Katerenice, Komarno, Koniuszki Królewskie, Koniuszki Tuligłowskie,

Koniuszki Siemianowskie, Koropuż, Malinów, Michalewice, Mosty, Nowa Wieś, Nowosiółki Gościnne,

Rudki, Rumno, Susułów, Tatarynów, Wistowce)

Rudki, część 2, (Jakimczyce, Katerenice, Kołbajowice, Nowosiółki Oparskie, Ostrów, Ostrów Nowy,Pohorce, Zagórze) 81/40

Sambor, część 1, (Baczyna, Bilinka Mała, Brześciany, Byków, Chyrów, Czukiew, Dorożów, Dublany, 37/40

Felsztyn, Hordynia Rustykalna i Szlachecka, Kalinów - Keiserdorf, Kornałowice, Kranzberg,

Kulczyce Rustykalne i Szlacheckie, Łanowice, Łąka Rustykalna i Szlachecka, Majnicz, Maksymowice,

Nadyby, Nowoszyce, Olszanik, Radłowice, Rogóźno, Sambor, Sąsiadowice, Stary Sambor, Stara Sól,

Straszewice, Strzałkowice, Strzelbice, Stupnica Polska, Uherce Zapłatyńskie, Wola Błażowska,

Waniowice, Więckowice)

Sambor, część 2, (Baczyna, Bilinka Mała, Brześciany, Czukiew, Dorożów, Dublany, Felsztyn, 74/29

Hordynia Rustykalna i Szlachecka, Kranzberg, Łanowice, Łąka Rustykalna i Szlachecka, Majnicz,

Nowoszyce, Olszanik, Sambor, Sąsiadowice, Stary Sambor, Stara Sól, Straszewice, Strzelbice,

Stupnica Polska i Ruska, Wola Błażowska, Waniowice, Więckowice, Biskowice, Błażów, Czyszki,

Mokrzany, Neudorf, Pianowice, Polana, Sprynia Mała i Wielka, Torczynowice, Wojutycze)

Sambor, część 3, (Stara Sól) 89/53

Sanok, część 1, (Bukowsko, Hłomcza, Hołuczków, Jasiel, Jaśliska, Kamienne, Komańcza, Łodzina, 40/21

Mrzygłód, Nowosielce)

Sokal, część 1, (Bełz, Bezejów, Chorobrów, Głuchów, Horodłowice, Komarów, Krystynopol, Leszczatów, 20/28

Machnówek, Opólsko, Madziarski, Piwowszczyzna, Sawczyn, Siebieczów, Sokal, Szmitków, Starogród)

Sokal, część 2, (Ostrów) 22/28

Sokal, część 3, (Ostrów) 23/38

Sokal, część 4, ( Ostrów, Tartaków Miasto i Wieś, Waręż miasto i wieś, Wazów, Winniki, 25/23

Wojsławice, Wolica Komarowa, Worochota, Zawonie, Żabcze, Żniatyń, Żużel, Konotopy)

Sokal, część 5, (Komarów, Krystynopol, Machnówek, Sokal, Dobraczyn, Nowy Dwór) 37/21

Sokal, część 6, (Sokal – ks. Bp Władysław Bandurski, Bełz – ks. dr. Jakub Dymitrowski, 55/20

Chorobrów, Krystynopol, Madziarki, Opulsko, Waręż miasto i wieś, Wolica Komorowa, Wojsławice,

Bojanice, Moszków, Nowy Dwór, Poturzyca, Prusinów, Sielec Bełzki, Tuszków, Tudorkowice, Uhrynów,

Żużel)

Sokal, część 7, (Boratyn, Parchacz, Rusin, Krystynopol, 58/29

Sokal, część 8, (Leszczków, Sokal, Zabuże, Moszków, Zawonie) 75/34

Sokal, część 9, (Machnówek, Ostrów, Madziarki, Szmitków) 82/38

Turka, część 1, (Bachmatowate, Borynia, Dołżki - Dołżyk, Dniestrzyk Hołowiecki, Dydlowa, 38/27

Dźwinacz Górny, Hołowiecko, Hołowsko, Ilnik, Komarniki, Łomna, Łokieć, Łopuszanka Lechniowa,

Rozłucz, Rypiany, Sokolniki Górskie, Szandrowiec, Strzyłki, Tarnawa Niżna i Wyżna, Turka, Turze,

Wołcze, Wysocka Wyżne, Zubrzyca)

Żółkiew, część 1, (Borowe, Butyny, Dworce, Dzibułki, Kłodno Wielkie, Krechów, Kulików,
Kupiczwola, 36/20

Majdan Polański, Mosty Wielkie, Niedźwiednia, Przystań, Rekliniec, Stanisłówka, Strzemień, Wiązowa,

Wola Wysocka, Wolica, Żołtańce, Żółkiew)

Żółkiew, część 2, (Mosty Wielkie, Wolica) 39/45

Żółkiew, część 3, (Żółkiew, Artasów, Kłodno Wielkie, Czestynie, Lipina, Mosty Wielkie, 65/37

Strzemień, Wiązowa, Żołtańce)

 

Województwo Stanisławowskie

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Dolina, część 1, (Bolechów, Broszniów - Osada, Czołhany, Dąbrowa, Debelówka, Dolina, Ilemnia, 29/1

Krechowice, Łopianka, Maksymówka, Perehińsko, Raków, Rożniatów, Rypne, Swaryczów,

Szerokie Pole, Wełdzirz)

Dolina, część 2, (Bolechów, Broszniów - Osada, Czołhany, Dolina, Krechowice, Maksymówka, 62/10

Perehińsko, Rożniatów, Swaryczów, Szerokie Pole, Wełdzirz, Bubniszcze, Cerkowna, Hoszów,

Huziejów Nowy, Huziejów Stary, Kniażołuka, Mizuń Nowy, Mizuń Stary, Pacyków, Polanica, Rozłoczki, Strutyn Niżny, Strutyn Wyżny, Turza Wielka, Wygoda)

Horodenka, część 1, (Czrnelica, Czerniatyn, Dąbki, Głuszków, Horodenka, Jasieniów Polny, 29/11

Potoczyska)

Horodenka, część 2, (Horodenka, Michalcze, Obertyn, Raszków, Tyszkowce) 63/19

Kałusz, część 1, (Bereżnica Szlachecka, Dąbrowa, Dołha Wojniłowska, Dubowica, Kopanki, 29/14

Landrestreu - Mazurowo, Podmichale, Perekosy, Pawlikówka, Serednie, Stefanówka, Tomaszowce,

Wierzchnia, Zbora)

Kałusz, część 2, (Bereźnica Szlachecka, Dołha Wojniłowska, Kopanki, Podmichale, 46/23

Landrestrau - Mazurów, Pawlikówka, Tomaszowce, Hołyń, Humenów, Kadobna, Kałusz, Mysłów,

Nowica, Niegowce, Słoboda Równiańska, Uhrynów Stary i Nowy, Wojniłów, Wierzchnia)

Kałusz, część 3, (Dołha Wojniłowska, Landrestrau - Mazurów, Pawlikówka, Stańkowa, Zawadka) 66/50

Kałusz, część (3), (Ziemianka, Dołha Wojniłowska) 82/50

Kołomyja, część 1, (Debesławce, Dżurków, Gwoździec Miasto, Gwoździec Stary, Jabłonów, 33–34/21

Kamionka Wielka, Kniażdwór, Kołomyja, Kornicz, Korolówka, Korszów, Kosmacz, Kułaczkowce,

Młodiatyn, Myszyn, Podhajczyki, Siedliska - Bredtheim, Szeparowce, Święty Józef, Święty Stanisław, Zamulińce)

Kosów Huculski, część 1, (Czerhanówka, Jabłonica, Kobaki, Kosów Huculski, Kuty, Pistyń, 31/30

Rybno, Szeszory, Żabie)

Kosów Huculski, część 2, (Czerhanówka, Rybno, Pistyń, Szeszory, Kosów, Krzyworównia, Tudiów) 48/9

Kosów Huculski, część 3, (Kosów Huculski, Kuty, Żabie, Chomczyn, Kosów Stary, Rożen Mały, 54/36

Rożen Wielki, Wierzbowiec)

Nadwórna, część 1, (Bednarówka, Bitków, Cucyłów, Delatyn, Grabowiec, Hawryłówka, Kamienna, 33–34/42

Krasna, Kubajówka, Majdan, Majdan Górny, Majdan Średni, Markowa, Mikuliczyn, Nadwórna,

Pasieczna, Paryszcze, Pniów, Potok Czarny, Przerośl, Rafajłowa, Sołotwina, Tarnowica Leśna,

Waleśnica Leśna, Weleśnica, Wołosów, Worochta)

Rohatyn, część 1, (Berestany, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Bybło, Cućków, Dytiatyn, Firlejów, 17/10

Fraga, Herbutów, Jabłonów, Karolówka, Kozara, Lipica Górna, Ludwikówka,

Łukowiec Wiszniowski i Żurowski, Oskrzesińce, Podkamień, Poświerz, Sarnki Dolne, Skoromochy Stare,

Słobódka Bołszowiecka i Konkolnicka, Stratyn Miasto i Wieś, Wierzbica, Zagórze Konkolnickie)

Rohatyn, część 2, (Dytiatyn, Fraga, Ludwikówka, Słobódka Konkolnicka, Stratyn, Chochoniów, 42/1

Czahrów, Słobada Bukaczowiecka)

Rohatyn, część 3, (Bybło, Dytiatyn, Herbutów, Podkamień Rohatyński, Chochoniów, Dryszczów, Honoratówka, Hrehorów, Podszumlańce, Potok, Żurów) 60/33

Stanisławów, część 1, (Bryń, Bednarów, Bohorodczany, Byszów, Chorostków Polski, Delejów, 35/21

Drohomirczany, Halicz, Jezupol, Komarów, Krechowce, Krymidów, Łysiec, Mariampol Miasto i Wieś,

Meducha, Olesiów, Ostrów, Pacyków, Pawelcze, Podbereże - Podburze, Sapahów, Sielec, Stanisławów,

Święty Stanisław, Tyśmieniczany, Wołczków, Wołczyniec, Wygoda, Wysoczanka)

Stanisławów, część 2, (Bednarów, Łysiec, Wołczków, Wysoczanka, Posiecz) 50/30

Stanisławów, część 3, (Delejów) 68/37

Stryj, część 1, (Chomohorb, Daszawa, Koniuchów, Korczunek, Krechówka, Łany Sokołowskie, Morszyn, Niniów Górny, Siechów, Siemieginów, Skole, Słobódka, Sokołów, Stańków, Stryj, Żulin) 35/35

Stryj, część 2, (Żupanie) 79/44

Stryj, część 3, (Sokołów) 80/36

Stryj, część 4, (Felizienthal) 84/51

Stryj, część 5, (Felizienthal, Podhorodce, Synowódzko Wyżne, Urycz, Tuchla, Wownia) 86/40

Stryj, część 5a, (Stryj) 98/40

Śniatyń, część 1, (Dżurów, Oleszków, Haniów, Trójca,) 6/15

Śniatyń, część 2, (Dżurów, Hańkowce, Kniaże, Nowosielica, Oleszków, Rudniki, Śniatyn, Trójca, Tuczapy, Widynów, Wołczkowce,Zabłotów, Załucze) 61/18

Śniatyń, część 3, (Trójca, Babice) 95/48

Tłumacz, część 1, (Babianka, Bohorodyczyn, Grabicz, Gruszka, Hołosków, Hostów, Hryniowce, 32/27 Klubowce Ksawerówka, Lackie Szlacheckie, Markowce, Nadorożna, Niżniów, Odaje, Okniany, Oleszów, Ottynia, Pałahicze, Strupków, Tarnowica Polna, Tłumacz, Tyśmienica, Winograd, Worona)

Tłumacz, część 2, (Babianka, Bohorodyczyn, Michałków, Grabicz, Gruszka, Hołosków, Hostów, 76/39 Hryniowce, Klubowce Ksawerówka, Lackie Szlacheckie, Nadorożna, Niżniów, Smerktów, Odaje, Okniany, Ottynia, Pałahicze, Strupków, Tarnowica Polna, Tłumacz, Tyśmienica, Worona, Budzyń, Kutyska, Popielów, Olesza, Pohonia, Polska WolaSłobódka ad Tłumacz)

Żydaczów, część 1, (Cucułowce, Demnia, Derżów, Iwanowce, Kochawina, Krechówka, Mikołajów, 29/42

Młyniska, Trościaniec, Turady, Żyrawa)

Żydaczów, część 2, (Derżów, Iwanowce, Mikołajów, Żyrawa, Brzezina, Demenka Podniestrzańska, Lubsza, Rozdół, Ruda) 42/8

 

Województwo Tarnopolskie

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Borszczów, część 1, (zagłada Polaków we wsi Głęboczek - Bernard Juzwenko) 6/19

Borszczów, część 2, (Borszczów, Cygany, Dźwiniaczka, Germanówka, Głęboczek, Juriampol, 8/11

Jezierzany, Korolówka, Kozaczyzna, Krzywcze Górne, Łanowce, Muszkatówka, Miachołówka,

Nowosiółka Biskupia, Piłatkowce, Słobudka Muszkatowiecka, Strzałkowce, Skowiatyn, Turylcze, Wołkowce)

Borszczów, część 3, (Głęboczek), 13/29

Borszczów, część 4(3), (Babice, Dźwinogród, Filipkowce, Iwanie Puste, Szyszkowce, 15/26

uzup.: Cygany, Dźwiniaczka, Piłatkowce,

Borszczów, część 5(4), (Krzywcze Górne, Piszczatyńce, Wysuczka, Zielińce, 23/8

uzupełnnienia: Babińce, Cygany, Korolówka, sprostowanie: Krzywcze Dolne)

Borszczów, część 6(5), (uzupełnienie: Łanowce) 24/28

Borszczów, część 7(6), (Borszczów, Cygany, Germakówka, Nowosiółka Biskupia, 47/33

Słobódka Muszkatowiecka, Turylcze, Głęboczek, Juriampol, Jezierzany, Kozaczyzna, Łanowce,

Muszkatówka, Michałówka, Piłatkowce, Krzywcze Dolne, Krzywcze Górne, Babince, Bereżanka,

Bielowce, Bilcze Złote, Boryszkowce, Burdiakowce, Chudyjowce, Chudykowce, Dębówka, Gusztyn,

Gusztynek, Horoszowa, Iwanków, Konstancja, Kudryńce, Łatkowce, Łosiacz, Michałków, Michałówka,

Mielnica Podolska, Monastyrek, Muszkarów, Niwra, Okopy Świętej Trójcy, Olchowiec, Oleksińce,

Paniowce, Podlipie,Sapochów, Skała Podolska, Słobódka Turylecka, Szerszeniowce, Szuparka,

Szyszkowce, Tarnawka, Trójca, Trubczyn, Uście Biskupie, Wołkowce I i II, Wierzbówka,

Wierzchniakowce, Wysuczka, Zalesie, Załucze, Zawale, Zbrzyż, Zwiahel)

Borszczów, część 8(7), (Nowosiółka Biskupia, Zielińce) 50/39

Borszczów, część 9, (Babice, Borszczów, Cygany, Nowosiółka Biskupia, Głęboczek, Jezierzany, Turylcze, Dźwiniaczka) 60/25

Borszczów, część 10(8), (Germakówka) 61/46

Borszczów, część 11(9), (Borszczów, Cygany, Germakówka, Skała, Bereżanka, Burdiakowce,
Sapohów) 74//45

Borszczów, część 12(10), (Trójca, Zawale, Zalesie, Bereżanka, Burdiakowce, Sapohów) 76//38

Borszczów, część 13(12), (Turylcze) 85/50

Borszczów, część 13 (14) (Łanowce, Filipkowce) 93/52

Borszczów, część 13 (15) (Dębówka, Burdiakowice, Piłatkowice) 94/52

Brody, część 1, (Bołdury, Czernica, Dubie, Dudyń, Halerczyn - Wysocko, Holeszów, Hołubica, 12/3

Hucisko Brodzkie i Pieniackie, Huta Pieniacka, Jasionów, Kadłubiska, Koniuszków, Leszniów,

Majdan Pieniacki, Maleniska, Nakwasza, Niemiacz, Orzechowczyk, Palikrowy, Pańkowce, Pieniaki,

Podkamień, Ponikwa, Popowce, Ruda Brodzka, Stanisławczyk, Suchowola, Tetylkowce, Wołochy,

Wierzbowczyk, Leśniczówka Hutniakowska, Lesniczówka Rybacze)

Brody, część 2, (Bołdury, Czernica, Dubie, Wysocko - Hallerczyn, Kadłubiska, Maleniska, Nakwasza, 45/34

Pańkowce, Ponikwa, Ruda Brodzka, Suchowola, Wierzbowczyk)

Brody, część 3, (Litowisko, Batków, Jaśniszcze, Szyszkowce, Styberówka, Żarków, Gaje Smoleńskie) 53/53

Brody, część 4, (Huta Pieniacka, Hucisko Pieniackie, Jasionów, Nakwasza, Orzechowczyk, Palikrowy, Popowce, Stanisławczyk, Suchowola) 54/18

Brody, część 5, (Brody, Jasionów, Podkamień) 60/41

Brody, część 6, (Podkamień) 61/38

Brzeżany, część 1, (Baranówka, Brzeżany, Budyłów, Buszcze, Byszki, Dryszczów, Dubszcze, Gaik,

Glinna, Hel enków, Hinowce, Hucisko, Huta Szklana, Jakubowce, Kotów, Kozowa, Kozówka, Kuropatniki,

Lesniki, Liliatyn, Łapszyn, Mieczyszczów, Narajów Miasto i Wieś, Olchowiec, Plichów,

Płaucza Mała i Wielka, Podwysokie, Poruczyn, Posuchów, Rohaczyn Miasto i Wieś, Rybniki,

Stanisławczyk, Szumlany, Szybalin, Taurów, Teofilówka, Trościaniec, Uwsie, Wierzbów, Wiktorówka,

Wolica, Wulka, Zapust Lwowski, Rekszyn) 16/9

Brzeżany, część 2, (Taurów, Wolica, Zapust Lwowski, Baranówka, Budyłów, Buszcze, Kalinówka) 44/25

Brzeżany, część 3, (Brzeżany, Dryszczów, Hinowice, Kuropatniki, Łapszyn, Mieczyszczów) 45/44

Brzeżany, część 4, (Brzeżany, Budyłów, Buszcze, Kalinówka, Byszki, Dryszczów, Gaik, Hinowce, 53/33

Huta Szklana, Kozowa, Kuropatniki, Mieczyszczów, Płaucza Mała, Poruczyn, Rekszyn, Rybniki,

Szumlany Małe, Szybalin, Wierzbów, Wolica, Augustówka, Ceniów, Chorobrów, Chorościec, Demnia,

Dmuchawiec, Dworce, Horodyszcze, Hrycajka, Kalne, Kaplińce, Komarówka, Koniuchy, Krasnopuszcza,

Krzywe, Kurzany, Magdalówka, Medowa, Nadorożniów, Olesin, Płotycza, Podwysokie, Potoczany, Potok,

Potutory, Raj, Sarańczuki, Słoboda Złota, Słobódka, Strychańce, Urmań, Wybudów, Wymysłówka,

Złoczówka, Żołnówka, Żuków)

Buczacz, część 1, (Barysz, Bielawińce, Bobulińce, Buczacz, Czechów, Dubienko, Nowa Huta, 14/4

Stara Huta, Jazłowiec, Jezierzany, Korościatyn, Kośmierzyn, Kowalówka, Kujdanów, Kurdwanówka,

Leszczańce, Monasterzyska, Nowosiółka Koropiecka, Osowce, Petlikowce Stare, Podzameczek,

Pomorce, Puźniki, Rublin, Rzepińce, Słobódka Dolna, Trościańce, Uście Zielone, Werbka, Zalesie,

Zaleszczyki Małe, Zrębówka, uzup: Hubin, Potok Złoty, Skoromochy)

Buczacz, część 2, (Puźniki) 21/17

Buczacz, część 3, (uzup.: Zalesie) 22/12

Buczacz, część 4, (Beremiany, Browary, Duliby, Głęboka, Nagórzanka, Nowosiółka Jazłowiecka,

Nowostawce, Porchowa, Przedmieście, Przewłoka, Sawałuszki, Słobódka Górna, Soroki, Wieleśniów,

Zubrzec, Żnibrody, uzupełnienia: Huta Nowa, Jazłowiec, Kowalówka, Monasterzyska, Osowce,

Skoromochy, Zaleszczyki Małe) 27/4

Buczacz, część 5, (Barysz, Bobulińce, Jezierzany, Zalesie Kuropieckie, Olesza, Pyszkowce, Wierzbiatyn) 59/1

Buczacz, część 6 (5), (Soroki) 66/53

Buczacz, część 7, (Buczacz, Czechów, Huta Nowa, Huta Stara, Jezierzany, Korościatyn, 77/36

Kowalówka, Monasterzyska, Trościańce, Uście Zielone, Hubin, Potok Złoty, Beremiany, Nowostawce,

Olesza, Komarówka, Koropiec, Niskołyzy, Pilawa, Snowidów, Zadarów)

Czortków, część 1, (Bartoszówka, Bazar, Białobożnica, Biały Potok, Byczkowce, 15/7

Chomiakówka - gmina Kosów, Chomiakówka - gmina Jagielnica, Czerkawszczyzna, Czortków,

Dżuryn, Jagielnica, Kolędziany, Kosów, Kościuszkówka, Krzywołuka, Muchawka, Pauszówka,

Perechody - Przechody, Połowce, Skorodyńce, Słobódka Dżuryńska, Szmańkowce, Szwajkowce,

Świdowa, Uhryń, Wawrynów, Wygnanka, Zalesie)

Czortków, część 2, (Skorodyńce) 45/23

Czortków, część 3, (Biała, Biały Potok, Białobożnica, Byczkowce, Chomiakówka - gmina Jagielnica, 62/26

Czerkawszczyzna, Dolina – gmina Jagielnica, Dżuryn, Jagielnica, Kolędziany, Muchawka, Milowce,

Nagórzanka, Pauszówka, Połowce, Romaszówka, Salówka, Skorodyńce, Słobódka Dżuryńska,

Sosolówka, Szulhanówka, Świdowa, Zwiniacz)

Czortków, część 4, (Zabłotówka) 68/56

Kamionka Strumiłowa, część 1, (Adamy, Batiatycze, Berbeki, Budki Nieznanowskie, Busk, Czanyż, 13/17

Dobrotwór, Dziedziłów, Horpin, Humniska, Grabowa, Jabłonówka Polska i Ruska,

Jazienica Polska i Ruska, Konstantynówka, Kupcze, Lisko, Lanerówka, Łany Polskie, Łapajówka,

Maziarnia Wawrzkowa, Milatyn Nowy, Obydów, Podbużany, Ruda Sielecka, Różanka, Sielec Bieńków,

Sokole, Strychanka, Tadanie, Turki, Ubinie, Warchoły, Wierzblany, Wolica Derewlańska, Żelechów Wielki)

Kamionka Strumiłowa, część 2, (Busk, Adamy, Batiatycze, Horpin, Grabowa, Jabłonówka Polska, Jazienica Ruska, Lisko, Maziarnia Wawrzkowa, Ubinie, Warchoły, Gawliki, Łodyna Nowa, Zubowmosty,
Żuratyn) 58/16

Kopyczyńce, część 1, (Bosyry, Celejów, Chłopówka, Chorostków, Czabarówka, 20/12

Czarnokońce Wielkie i Małe, Czarnokoniecka Wola, Hadyńkowce, Horodnica, Howiłów Mały i Wielki,

Jabłonów, Jurkowce, Karaszyńce, Kluwińce)

Kopyczyńce, część 2, (Kociubińce, Kociubińczyki, Kopyczyńce, Kotówka, Krzyweńkie, 21/27

Liczkowce, Majdan)

Kopyczyńce, część 3, (Emilówka, Niżbórg Nowy, Niżbórg Szlachecki, Olchowczyk, Oryszkowce,

Postołówka, Probużna, Samołuskowce, Siodorów, Siekierzyńce, Słobódka, Suchostaw, Tłusteńkie,

Wasylkowce, Wasylków, Zielona - gmina Majdan, Zielona - gmina Sidorów, Żabińce,

uzupełn.: Czabarówka) 23/23

Kopyczyńce, część 4, (Kociubińce, Czabarówka, Liczkowce, Kluwińce, Olchowczyk,

Samołuskowce, Sidorów, Słobódka, Suchodół, Jurkowce, Uwisła, Howiłów Mały i Wielki,

Tudorów) 65/39

Kopyczyńce, część 5, (Kociubińce, Kociubińczyki, Liczkowce, Siekierzyńce, Zielona) 89/46

Podhajce, część 1, (Bieniawa, Bohatkowce, Boków, Białokiernica, Burkanów, Dobrowody, Dryszczów,

Hnilcze, Hołhocze, Horożanka, Gniłowody, Jabłonówka, Korzowa, Małowody, Markowa, Michałówka,

Nosów, Nowosiółka, Ogińszczyzna, Panowice, Podhajce, Rakowiec, Rosochowaciec, Sokołów,

Sioło Bożykowskie, Sławentyn, Sosnów, Szumlany, Szwajcaria, Szwejków, Telacze, Toustobaby, Wolica,

Zaturzyn, Zawadówka, Zawałów, Złotniki) 5/14

Podhajce, część 2, (Byszów, uzupełnienia: Boków, Dryszczów, Hnilcze, Hołhocze, Horożanka,

Gniłowody, Jabłonówka, Korzowa, Panowice, Sławentyn, Szwejków) 17/22

Podhajce, część 3, (Hnilcze, Sławentyn, Szwejków) 48/48

Podhajce, część 4, (Dobrowody, Gniłowody, Zawadówka, Litwinów, Telacze) 50/35

Podhajce, część 5, (Zastawce ad Hołhocze) 56/52

Podhajce, część 6, (Bieniawa, Bożyków, Burkanów, Wolica, Złotniki) 63/22

Podhajce, część 7, (Markowa, Zarwanica) 73/41

Przemyślany, część 1, (Białe, Ciemierzyńce, Chlebowice Świrskie, Dobrzanica, Gliniany, Hanaczów,

Hanaczówka, Jaktorów, Kimirz, Kopań, Krosienko, Kurowice, Lipowce, Łahodów, Majdan Lipowiecki,

Niedzieliska, Pletenice, Poluchów Mały i Wielki, Połonice, Połtew, Przemyślany, Siworogi, Sołowa,

Świrz, Tuczna, Uniów, Uszkowice, Wołków, Wyżniany, Zadwórze, Zamoście, Żeniów, Żędowice) 20/18

Przemyślany, część 2, (Białe, Ciemierzyńce, Chlebowice Świrskie, Dobrzanica, Gliniany, Hanaczów,

Zaciemne, Hanaczówka, Jaktorów, Kimirz, Kopań, Krosienko, Lipowce, Łahodów, Niedzieliska,

Poluchów Mały, Połonice, Połtew, Przemyślany, Świrz, Tuczna, Uniów, Wyżniany, Zadwórze, Żeniów,

Błotna, Borszów, Brzuchowice, Czupernosów, Dunajów, Dusanów, Janczyn, Ładańce, Łonie, Meryszów, Ostałowice, Pleników, Pniatyń, Pohorylce, Przegnojów, Rozworzany, Stanimirz, Turkocin, Wiśniowczyk) 59/14

Przemyślany, część 3, (Chlebowice Świrskie, Krosienko, Uniów, Borszów, Ładańce) 68/35

Radziechów, część 1, (Brandasówka, Dębowica, Potok, Łopatyn, Podbatyjów, Pawłów, Stojanów, 10/4

Smarzów, Szczurowice, Toporów, Witków Nowy)

Radziechów, część 2, (Baryłów, Ordów, Niemiłów, Peratyn, Sieńków, Śródpolce) 48/54

Radziechów, część 3, (Pawłów, Łopatyn, Toporów, Witków Nowy, Ordów, Hucisko Turzańskie, 52/43

Kulików, Julianka, Majdan Stary, Niestanice, Nowa Wieś, Ohladów, Opłucko, Płowe, Radziechów,

Stołpin, Suszno, Terezja, Witków Stary) Wykaz wsi - poszukiwanych świadków.

Radziechów, część 4, (Łopatyn, Pawłów, Toporów, Majdan Stary, Radziechów, Terezja, 58/34

Dmytrów, Mierów, Mukanie)

Radziechów, część 5, (Batyjów, Brandasówka, Dębowica, Podbatyjów, Potok, Kustyń, Łopatyn, 63/26

Stołpin, Śródopolce, Toporów, Witków Nowy, Witków Stary)

Skałat, część 1, (Bucyki, Chmieliska, Czerniszówka, Dorofijówka, Eleonorówka, Faszczówka, 22/21

Grzymałów, Hałuszczyńce, Horodnica, Hlibów, Iwanówka, Kaczanówka, Kamionki, Krasne, Krzywe,

Leżanówka, Łuka Mała, Magdalówka)

Skałat, część 2, (Mazurówka, Mysłowa, Nowosiółka Skałacka, Okno, Orzechowiec, Ostapie, 26/8

Ostra Mogiła, Podwołoczyska, Pajówka, Połupanówka, Poznanka Gniła, Poznanka Hetmańska,

Rasztowce, Rosochowaciec, Rożyska, Sadzawki, Skałat, Skałat Stary, Stawki Kraśnieńskie,

Touste, Turówka, Zadniszówka, uzupełnienia: Grzymałów, Hlibów, Kaczanówka, Krasne)

Skałat, część 3, (Bucyki, Leżanówka, Skałat, Turówka, Kokoszyńce, Malinówka, Przekalec) 48/44

Skałat, część 4, (Kąt, Nowosiółka Skałacka, Skałat) 68/52

Skałat, część 5, (Krzywe, Leżanówka, Wawelówka) 73/25

Tarnopol, część 1, (Baworów, Bucniów, Chodaczków Wielki, Czernielów Mazowiecki, Dołżanka, 4/12

Draganówka, Domamorycz, Ihrowica, Kokutkowce, Łozowa, Płotysz, Poczapińce, Zabojki)

Tarnopol, część 2, (Łozowa) 12/33

Tarnopol, część 3, (Baworów - uzup., Bucniów, Chodaczków Wielki, Czernielów Mazowiecki, Dołżanka, Draganówka, Domamorycz, Ihrowica - uzup., Kokutkowce, Łozowa, Płotycz, Poczapińce, Zabojki, Bajkowce, Biała, Borki Wielkie, Chodaczków Mały, Cebrów, Czernichów, Dubowce, Gaje Wielkie, Horodyszcze - gmina Kozłów, Horodyszcze - gmina Jankowice, Isypowce, Janówka, Kozłów, Kozówka, Krasówka, Kurniki Szlachcinieckie, Kutkowce, Ładyczyn, Nastasów, Nosowce, Obarzańce, Petryków, Romanówka, Rusinówka, Seredyńce, Skoromochy, Smolanka, Smykowce) 26/17

Tarnopol, część 4, (Stechnikowce, Szlachcińce, Tarnopol, Worobijówka, Zarudzie, Zasławie, Zaścianka) 29/37

Tarnopol, część 5, (Borki Wielkie, Chodaczków Wielki, Płotycz, Gaje Wielkie, Janówka, Krasówka,

Kurniki Szlachcinieckie, Stechnikowce, Berezowica Wielka, Denysów, Hładki, Hłuboczek Wielki, Mikulińce, Ostrów) 58/42

Tarnopol, część 6, (Baworów, Białoskórka, Grabowiec, Marianka - Marianówka, Mikulińce,

Proszowa, Skomorochy, Smolanka, Zastawie, Zaścianka, Łozowa) 63/34

Trembowla, część 1, (Budzanów, Brykula Nowa, Dębina, Hleszczawa, Iwanówka, Iławcze, Janów, Kobyłowłoki, Kulczyce, Łaskowce, Łoszniów, Małów, Młyniska, Mogielnica, Mytnica, Plebanówka i przysiółek Chatki, Romanówka, Ruzdwiany, Sadyki, Semenów, Sorocko, Stadnica, Strusów, Tłuków, Trembowla, Wierzbowiec, Załawie, Zieleńcze, Zazdrość) 9/13

Trembowla, część 2, (Boryczówka, Darachów, Humniska, Łozówka, Nałuże, Ostrowczyk, Słobódka Janowska, Słobódka Strusowska, Warwaryńce, Zaścinocze, Zniesienie, Zubów, uzup.: Hleszczawa, Iwanówka, Kobyłowłoki, Młyniska, Plebanówka, Ruzdwiany, Sorocka,Tiutków, Wierzchowiec, Zazdrość) 25/28

Trembowla, część 3, (Budzanów Plebanówka, Suszczyn, Zniesienie) 35/46

Trembowla, część 4, (Laskowce, Józefówka, Mytnica, Ruzdwiany, Słobódka Janowska, Wierzbowiec, 37/25

Hleszczawa, Iwanówka, Kobyłowłoki, Młyniska, Mogielnica, Sorocko, Howiłów Mały i Wielki)

Trembowla, część 5, (sprostowania do monografii Budzanów, Wierzbowiec, Dołhe) 39/43

Trembowla, część 6, (Brykula Nowa, Brykuła Stara) 48/54

Trembowla, część 7, (Iławcze, Janów, Kobyłowłoki, Trembowla, Wierzbowiec, Załawie, Zazdrość, 53/19

Zniesienie, Bernadówka, Dereniówka, Krowinka, Mszaniec, Nowy Tyczyn, Pantalicha, Podgórzany,

Skomorocze, Wieniawka, Wolica Trembowelska, Zofiówka)

Trembowla, część 8, (Hleszczawa, Boryszówka) 59/36

Trembowla, część 9, (Hleszczawa, Boryszówka, Budzanów) 62/53

Trembowla, część 10, (Budzanów) 62/53

Trembowla, część 11, (Stadnica) 65/44

Zaleszczyki, część 1, (Anielówka, Berestek, Błyszczanka, Burakówka, Capowce, Czerwonogród, 18/12

Dźwiniacz, Gródek, Kasperowce, Kułakowce, Latacz, Lesieczniki, Lisowce, Nowosiółka Kościukowa,

Nyrków, Kolonia Podczahryk, Słobódka Koszyłowiecka, Szczytowce, Szutromińce, Tłuste Miasto,

Torskie, Uhryńkowce, Uścieczko, Winiatyńce, Zaleszczyki Stare, Zaleszczyki)

Zaleszczyki, część 2, (Dupliska, Iwanie, Myszków, Nagórzany, Różanówka, Sińków, Słone, 57/38

Stawki, Teklówka, Worwolińce, Żeżawa, Burakówka, Czerwonogród, Latacz, Lisowce, Nyrków,

Tłuste Miasto, Torskie, Uhryńkowce)

Zaleszczyki, część 3, (Torskie, Capowce, Hińkowce) 67/54

Zaleszczyki, część 4, (Anielówka, Burakówka, Capowce, Czerwonogród, Dźwiniacz, Gródek, 74/39

Kasperowce, Kułakowce, Latacz, Lisowce, Nowosiółka Kośtiukowa, Nyrków, Słobódka Koszyłowiecka,

Szczytowce, Szutromińce, Tłuste Miasto, Torskie, Uhryńkowce, Uścieczko, Winiatyńce, Dupliska, Iwanie,

Myszków, Nagórzany, Rożanówka, Sinków, Słone, Worwolińce, Żeżawa, Hińkowce, Chartanowce,

Holihrady, Kołodróbka, Karolówka, Koszyłowce, Popowce, Szypowce, Zazulińce, Wygoda)

Zbaraż, część 1, (Bazarzyńce, Berezowica Mała) 18/33

Zbaraż, część 2, (Czahary Kretowieckie, Załuskie i Zbaraskie, Dobromirka, Dobrowody, Hnilice Wielkie, 19/13

Hrycowce, Jacowce, Kapuścińce, Klebanówka, Klimkowce, Kobyla, Koszlaki, Kretowce, Krasnosielce,

Kujdance, Kurniki Iwańczańskie, Las Kapuściński, Lisieczyńce, Łozówka, Łubianki Niżne i Wyżne,

Maksymówka, Medyń, Netreba, Nowiki, Nowy Rogowiec, Nowe Sioło, Obodówka, Prosowce,

Roznoszyńce, Sieniachówka, Sieniawa, Skoryki, Stary Zbaraż, Stryjówka, Szyły, Tarasówka,

Terpiłówka, Toki, Zarudeczko, Zarudzie, Zbaraż)

Zbaraż, część 3, (Zbaraż, Czahary Zbaraskie, Hnilice Wielkie, Klimkowce, Netreba, Stryjówka, 56/25

Toki, Hulaj Pole)

Zbaraż, część 4, (Berezowica Mała, Hrycowce, Krytowce, Netreba, Maksymówka, 57/20

Sieniachówka, Tarasówka, Toki, Zarudzie, Romanowe Sioło, Wałachówka, Hulaj Pole)

Zborów, część 1, (Białokiernica, Bogdanówka, Gaje Roztockie, Gontowa, Hnidawa, Hukałowce, 19/28

Jarczowce, Jezierna, Milno, Moniłówka, Nesterowce, Neterpińce, Panasówka, Pomorzany, Presowce,

Reniów, Sławna, Trościaniec Wielki, Urlów, Załoźce, Zborów)

Zborów, część 2, (Białokiernica, Gontowa, Hnidawa, Hukałowce, Jezierna, Milno, Reniów, 56/35

Trościaniec Wielki, Białogłowy, Bohutyn, Cecowa, Jarosławice, Kudobińce, Olejów, Wertełka,

Wołczkowce, Żabin, Manajów)

Złoczów, część 1, (Bełżec, Bortków, Czeremosznia, Czyżów, Huta Werchobudzka, Hucisko Oleckie, 10/8

Kołtów, Kozaki, Krasnosielce, Kruhów, Kutkorz, Łuka, Maruszka, Ożydów, Sasów, Skwarzawa,

Sokołówka Hetmańska, Usznia, Wicyń, Woroniaki, Zazule, Złoczów, Żulice)

Złoczów, część 2, (Czyżów, Kutkorz, Sasów, Skwarzawa, Usznia, Wicyń, Woroniaki, Gołogóry, 49/28

Hucisko Oleskie, Kondratów, Kniaże, Mitulin, Nowosiółki, OleskoTerebieże, Wołujki, Podlesie, Ścianka,

Snowicz, Trędowacz)

Złoczów, część 3, (Czyżów, Kołtów, Krasnosielce, Maruszka, Skwarzawa, Woroniaki, Złoczów) 54/49

Złoczów, część 4, (Snowicz, Bołożynów, Bużek, Opaki, Pobocz, Poczapy, Podhorce, Remizowce, 55/43

Ryków, Sobolówka, Szpikłosy, Zarwanica, Zarzecze, Krasne)

Złoczów, część 5, (Kondratów) 63/55

Złoczów, część 6, (Poczapy) 72/50

Złoczów, część 7, (Biały Kamień, Wicyń) 73/39

Złoczów, uzupełnienia do wsi Podhorce 77/35

Województwo Wołyńskie

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Dubno, część 1, (Borzemiec - Boremiec, Chrobrowicze, Jałowicze, Jarosławicze, Horodnica Mała, 30/25

Ledochówka, Łagodówka, Podhajce, Świrszczów, Targowica - miasto, wieś i kolonia, Wilmazów,

Worsuń, Wygoda, Załawie)

Dubno, część 2, (Bilcze, Boremel, Chryniki, Ferma Tołpyżyńska, Kundziwola, Łysin, Łopawsze, 43/32

Malów - Malewo, Niwy Złoczowieckie, Nowosiółki, Nowy Tok, Paszowa, Rusinowe Beresteczko,

Smyków, Szybenna - Szyben, Tołpyżyn, Werbeń, Złoczówka)

Dubno, część 3, (Stołbiec – Werba) 57/11

Horochów, część 1, (Zagaje) 18/7

Horochów, część 2, (Pustomyty) 72/47

Horochów, część 3, (Lilówka, Beresteczko) 94/47

Kostopol, część 1, (Lipniki) 8/20

Kostopol, część 2, (Borek, Butejki, Hipolitówka, Zastawie, Kamionka Stara, Ożgowo) 10/14

Kostopol, część 3, (Biczal, Głuboczanka, Kamionka, Medwedówka, Niemilia, Podsielecze) 11/4

Kostopol, część 4, (Antonówka, Bołdyn, Jezierce - Ozirce, Kudranka, Marcelówka, 12/27

Rudnia Pohoryłowska)

Kostopol, część 5, (Górna Kolonia) 17/30

Kostopol, część 6, Zniszczone ślady polskości na Wołyniu (Annowola, Berezne, Bystrzyce, Derażne, Dermanka, Janowa Dolina, Huta Stepańska, Huta Stara, Kadobyszcze, Kazimierka, Kostopol, Lewacze, Ludwipol, Myszakówka, Mokwin, Małyńsk, Piłsudczyzna, Podłuże, Reginówka, Rudnia - Potaszna, Stepań, Wyrka) 19/6

Kostopol, część 7, (Mielnica Mała i Wielka, Stepań, Dworzec) 22/13

Kostopol, część 8, (Wyrka, Perespa, Siedlisko, Omelanka) 25/1

Kostopol, część 9, (Niemilia, Jasnobór, Bielczakowska) 47/28

Kostopol, część 10, (Małe Siedliszcze, Grudy, Annowola) 48/16

Kostopol, część 11, (Kolonia Bielczakowska) 56/54

Kostopol, część 12, (Rudnia Łęczyńska, Kolonia Bielczakowska) 57/17

Kostopol, część 13, (Kolonia Bielczakowska) 59/39

Kowel, część 1, (Adamówka, Aleksandrówka - Holendry, Antonówka, Gruszówka, Piaseczno) 51/37

Kowel, część 2, (Zasmyki kolonia) 91/55

Krzemieniec, część 1, (Belinówka, Białozurka, Kołodno, Kozaczki) 38/35

Krzemieniec, część 1 cd. z nru 38, (Łanowce, Mołotków, Mościce, Orle Gniazdo, Wandżułów, 40/26

Weteranówka, Witkowice, Wyszogródek - Wyżgródek)

Krzemieniec, część 2, (Bereźce, Borszczówka, Budki, Bodaki, Butyń, Chotowica, Chotówka, 39/3

Chodkiewicze, Gaje, Katiurzyńce, Kinachowce, Krzywczyki, Kokorów Nowy i Stary, Komarówka,

Krutniów, Korszyłówka, Leduchów, Łosiatyn, Łozy, Maniów, Narutowicze, Orłopol, Poczajów Nowy i Stary,

Popowice, Rakowiec Czosnowski, Rostoki, Stary i Nowy Oleksiniec, Szpikołosy, Wiśniowiec Stary i Nowy,

Wola Strzelecka, Wola Wilsona, Wolica, Zaleśce, Zołoby)

Krzemieniec, część 4, (Sosnówka, Brzezinka, Bołożówka, Chotówka, Szpikołosy) 57/16

Luboml, część 1, (Borki, Bereżce, Binduga, Czymkos, Jankowce, Kąty, Ostrówki, Terebejki, 3/4

Wola Ostrowiecka, Zamłynie)

Luboml, część 2, (Ostrówki) 44/14

Luboml, część 3, (Wola Ostrowiecka) 46/30

Luboml, część 4, (Bereżce, Binduga, Borki, Czmykos, Horodno, Jagodzin, Jankowce, Kąty, Kupracze, 49/48

Kuśniszcze I i II, Leśniaki, Luboml

Łuck, część 1, (Obórki) 24/36

Łuck, część 2, (Aleksandrówka, Adamówka, Anatolia, Andrzejówka, Bakowce, Chrobrów, 30/17

Dębowa Karczma, Jeziorany Polskie)

Łuck, część 3, (Jeziorany Szlacheckie) 48/24

Łuck, część 4, (Kołki, Majdan Komorowski, Niesześć, Nieświcz) 67/15

Łuck, część 5, (Skurcze, kolonia Zagajnik, kolonia Kalinowiec, Koszów, Białystok) 72/34

Łuck, część 6, (Białystok, Dermanka, Klepaczów, Wólka Kotowska) 76/32

Łuck, część (6), (Marianówka) 84/52

Równe, część 1, (Czerteż - Wodnik, Daniczów, Hołyczówka, Hołownica, Józefówka, Józefin, Kopytów, Kobyla - Kobylja, Korzyść, Kozak, Korzec, Mezałowicze, Mikołajówka, Nowy Korzec, Rzeczeczyna - Rzeczeczyzna, Rzeczka, Zabara, Zawodnia) 46/50

Równe, część 2, (Buda Gruszewska, Cecylówka, Leonówka) 61/43

Sarny, część 1, (Brzezina, Chinocze, Choromce, Dąbrowa, Janówka, Osowik, Ostry Róg, Prurwa - Przerwa, Poroda - Porada, Stachówka, Włodzimierzec) 33 – 34/54

Sarny, część 2, (Aleksandrówka, Rudnia Lwa, Staryki, Budki Borowskie) 44/30

Sarny, część 3, (Okopy, Dołhań, Borowina, Kisorycze, Ostki, Karpiłówka, Wilcza Górka, Netreba) 46/41

Sarny, część 4, (Gmina Antonówka – osada, stacja kolejowa, kolonia, osada wojskowa Piłsudy, 67/39

wieś Czakwa, Cepcewicze Wielkie i Małe, majątek, kolonia Janówka, futor Toptyn, Majątek Zosin, kolonie Dołhe i Romanówka, stacja kolejowa Tutowicze, futor Załomy, majątek Horodziec, wsie Horodziec Podłuże i Horodziec Zarzecze, kolonie: Hały, Kopaczówka, Dębowa Góra, Kołbanie, Krasna Górka, Kruszewo, Majdan)

Sarny, część 5 (4), (Gmina Bielska Wola – Bielska Wola , Jezierce, Konińsk, Optowa, Serchów, 71/34

Trauguttówka, Gmina Dąbrowica, Adolfów, Antonin, Bielasze, Miasteczko Bereźnica, Dąbrowica Hranie, Kurasz, Litwisk, Moczuliszcze, Niweck osada wojskowa i wieś, Ostrów, Pracuki, Rudnia, Sochy, Tryputnie, Worobin, Zaleszany, Zarzeczyca)

Sarny, część 6, (Gmina Rafałówka – Czudla, kolonia Józefówka, Police, futor Długie Pole, kolonia i stacja kolejowa Rafałówka, Rafałówka Stara, kolonia Soszniki, kolonia Tur, Weretenicze, kolonia Wyrobki, futor Osy Bród, futor Brzezina, kolonia Szymonisko, kolonia Zadąbrowie, Załuck Duży i Mały Gmina Antonówka – kolonia Parośle I, dwie wersje zagłady) 72/17

Sarny, część 7(6), (kolonia Sernikowa, Kidry, kolonia Perespa, majątek Dąbrowa, Parośla II, 73/26

futor Struga, kolonia Sunia, kolonia Terebunia, wieś i majątek Romejki, Tutowicze, wieś i majątek Netreba, kolonia Użanie, futor Berezówka, kolonia Wydymer, kolonia Załawiszcze, kolonia Giedrojciówka, kolonia i przystanek kolejowy Grabina, kolonia Purbejówka, kolonia Setkówka)

Sarny, część 8, (Brzezina, Czajków, Stachówka) 78/48

Sarny, część 9, (Aleksandrówka) 99/52

Włodzimierz Wołyński, część 1, (Gurów, Grabina, Marii Wola, Milatyn, Wielkie, Wygranka, Ziemlica) 50/41

Włodzimierz Wołyński, część 2, (Podrudzie, Barbarówka, Fiodorpol, Ludmilpol, Marcelówka, Mogilno, 52/14

Olesk, Sielec, Stanisławów, Władynopol)

Włodzimierz Wołyński, część 3, (Owadno) 56/50

Włodzimierz Wołyński, część 3a, (Mikulicze) 98/41

Zdołbunów, część 1, (Balarnia, Bór, Eliaszówka, Hurby, Kamienna Góra, Lachów, Majdańska Huta, Stójło, Tajkury, Zielony Dąb) 36/9

Zdołbunów, część 2, (Mizocz) 89/50

 

Województwo Lubelskie

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Biłgoraj, część 1, (Borowiec, Dąbrówka, Lipiny Dolne, Łukowa, Majdan Nowy, Majdan Sopocki, 78/43

Majdan Stary, Wola Obszańska, Osuchy, Potok Górny, Szarajówka, Tarnogród, Zagródki,

Zamch)

Hrubieszów, część 1, (Gozdów, Oszczów, Tudorkowice) 16/32

Hrubieszów, część 2, (Ameryka, Andrzejówka, Frankamionka, Malice, Miętkie, Modryń, Modryniec, 56/11

Moniatycze, Nieledew, Obrowiec, Peresołowice, Sahryń, Smoligów, Staszic, Turkowice, Wronowice,

Zawałów)

Krasnystaw, część 1, (Chłaniów, Władysławin) 90/44

Tomaszów Lubelski, część 1, (Bełżec, Chodywańce, Rzyczki, Zaborze, Ciotusza Stara, Czartowczyk,

Czeremno, Dąbrowa, Dub, Dutrów, Dzierążnia, Dyniska Stare, Franusin, Gródek, Jarczów, Honiatycze,

Hopkie,Hrebenne, Hubinek, Huta Lubycka, Jarczów II kolonia I i II, Jeziernia, Justynówka, Kołajce,

Komarów, Korczmin, Korczów, Krzywostok, Kryszyn, Księżostany, Lubycza Królewska, Łachowce,

Łaszczów, Łubcze, Łykoszyn, Machnów, Machnówek, Majdan Górny, Majdan Krynicki, Marysin,

Michałów, Mrzygłody Lubyckie, Nabroż, Nowosiółki, Pawliwszcze, Plebanka, Podbór, Poddepce,

Podhajce, Podhucie, Podlodów, Podhorce, Posadów, Poturzyn, Przewale, Przewłoka, Radków, Rogóźno,

Rokitno, Roża, Rzeczyca, Ruda Żurawiecka, Rzeplin) 92/36

Tomaszów Lubelski, część 2, (Sabaudia, Siedliska, Siemnice, Steniatyn, Szalenik, Stara Wieś, Staje,

Susiec, Suszów, Szara Wola, Szczepiatyn, Szlatyn, Tarnoszyn, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Typin,

Tyszowce, Uchnów, Ulchówek, Wakijów, Wasylów Mały, Wasylów Wielki, Werechanie, Witków,

Wojciechówka Radecka, Zatyle osiedle – linia kolejowa, Zimno, Żabcze, Żerniki, Żulice, Żurawce, Żyłka,

Funkcjonariusze MO, ORMO, UB, Żołnierze Wojska Polskiego) 97/32

 

Województwo Poleskie

Eksterminacja polskiej ludności w powiatach:

Kamień Koszyrski, część 1, (Berezicze, Kamień Koszyrski, Lubieszów, Hołoby Małe, Rejmontówka) 30/30

Kamień Koszyrski, część 2, (Berezicze, Lubieszów, Rejmontówka, Chocieszów, Derewek, Krymno, 67/23 Majdan, Pniewno) Odradzające się parafie 67/28

 

Księża, zakonnicy i zakonnice - zamordowani przez OUN - UPA. Czy będą zapomniani?

Kronika, część I 2/10

Kronika, część II 4/11

Kronika, część III 5/13

Kronika, część IV 6/14

Kronika, część V 7/13

Kronika, część VI 8/10

Kronika, część VII 9/12

Kronika, część VIII 10/3

Kronika, część IX 11/3

Kronika, część X 13/16

Kronika, część XI 18/5

Kronika, część XII 30/37

Kronika, część XIII 52/13

Kronika, część XIV 65/35

Kronika, część XV 66/29

Kronika, część XVI 67/13

Modlitwa 38/1

Uzupełnienie do modlitwy 40/25

 

Listy, Komunikaty i Apele

List do Marszałka Sejmu 1/24

List do Komisji Kultury Sejmu 1/25

List do Prezydenta RP 1/26

Komunikat o rejestracji naszego Stowarzyszenia 1/27

Apel Fundacji Św. Andrzeja Boboli 1/28

Apel naszego Stowarzyszenia 2/19

Kościoły i wierni na Wołyniu proszą o pomoc 2/28

Apel Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko Podolskiej 6/26

W odpowiedzi na apel RWE- Wład.Dymitrowski 6/28

List otwarty do prof. Tadeusza Jasudowicza 7/10

Sejmik polskich kombatantów i ofiar wojny 8/27

List do Wojewody Przemyskiego 8/28

Polskie Stronnictwo Kresowe 9/27

Zadeptać te groby - Red. NR 9/25

Sprzymierzeńcy hitlerowskich faszystów - Red. NR 10/24

Odrodzenie ukraińskiego ekstemizmu - Red. NR 11/26

Oświadczenie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich 13/35

Apel Klubu Złoczów 13/36 14/33

Apel do mieszkańców z powiatu Brzeżany 14/34

Groźba nacjonal - faszyzmu na Ukrainie - Deputowani do Parlamentu Ukrainy 20/38

Stanowisko Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w sprawie polsko - ukraińskiego pojednania 23/6

List do Prezydenta RP 22/7

List do Prezydenta RP 26/1

Oświadczenie Marii Berny w Senacie 26/2

Wystąpienie Stanisława Kaniewskiego na Zjeździe Okręgu Wołyń ŚZŻAK 26/3

Protokół uzgodnień Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz
ZG Związku Ukraińców w Polsce 26/6

Oświadczenie Organizacji Kresowych i Kombatanckich 27/1

Wołyń woła 28/49

List do Marszałka Senatu 30/1

List do Premiera Rządu RP 30/2

List do Ministra Spraw Zagranicznych RP 30/3

List do Prezydenta RP 30/5

Odpowiedź Prezydenta RP 30/6

List do Sejmu 30/8

Komunikaty Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu: 1/27, 7/33, 8/26, 10/0, 10/28, 11/29, 12/37, 13/37, 14/37, 15/37, 16/37, 17/37, 18/41, 19/41, 20/41, 21/41, 22/41, 23/41, 24/41, 26/41, 28/49, 29/49, 30/40

Apel żołnierzy „Istriebitielnych Batalionów” 3/26, 5/27, 9/28, 14/30, 17/2, 22/8, 25/41, 29/48

Apel Deputowanych do Parlamentu Ukrainy 33 – 34/6

Forum Kresowe do Parlamentarzystów 36/41

Zaproszenie Komitetu Budowy Pomnika we Wrocławiu 39/56

Do Stowarzyszeń Kresowych 31/40, 36/45, 39/57

Komunikat Komitetu Budowy Pomnika we Wrocławiu 40/1

Komunikat Przymierza Narodowego 40/47

List do Ambasadora Ukrainy 41/44

Protest Organizacji Kresowych i Kombatanckich 41/45

List do Marszałka Sejmu 43/53

List Ks. Tadeusza Patera 43/55

List do Prymasa Polski 43/55

List do Parlamentu 44/1

Protesty Organizacji Kresowych 44/2

List do Marszałka Senatu - Zb. Małyszczycki 44/9

List do kandydata na Prezydenta Polski 46/1

List Ministerstwa Kultury 47/13

Protesty Organizacji Kresowych 47/14

List do Prezesa TVN 51/22

List do Redakcji Zbigniewa Jaszka 52/7

List do Marszałka Senatu 53/13

Do Prokuratury w Przemyślu 53/16

List do Prezydenta Polski 54/12

List do prof. J.K. Ostrowskiego 54/12

List W. Poliszczuka do Ryszarda Torzeckiego 55/4

List W. Poliszczuka do Pawła Smoleńskiego 55/9

Zbigniew Małyszczycki do IPN – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 55/11

Apel do żołnierzy I Brygady Zmotoryzowanej 55/54

Edward Paliniewicz do Prezesa Telewizji Polskiej 57/10

Stanisław Czopor do dra Krzysztofa Fedorowicza 59/46

Mieczysław Ortyński do ks. K. Sowy 59/48

Mieczysław Seredyński do Ewhena Misyły 60/14

Barbara Kuchta doTelewizji Polskiej 60/15

Ambroży Wereszczyński do Prezydenta RP 61/6

Z SUOZUN do Marszałka Sejmu 61/8

Poseł Janusz Dobrosz do Marszałka Sejmu 62/57

O uprawnieniach kombatanckich dla OUN – UPA 63/4

Kresowiacy do Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza 63/4

Stanisław Czopor do prof. Kazimierza Robakowskiego 63/8

Stanisław Rudnicki do prof. Leona Kieresa 63/11

Prof. Wojciech Wrzesiński do Prezydenta RP 66/1

List prof. Mieczysława Zdanowicza 66/2

List IPN w sprawie ludobójstwa, prok.Piotr Zając 66/15

List otwarty w sprawie nauczania historii w szkołach, TML i KPW Tychy 71/33

Mgr Henryk Świątek do Prezydenta Przemyśla 71/47

ŚZŻ AK do Prezydenta Przemyśla 71/47

Kpt. Jan Sura do ZG ŚZŻ AK w Warszawie 71/47

Szczepan Siekierka do Prezydenta Przemyśla 71/48

Opinia Władysława Siemaszko i Ewy Siemaszko w sprawie kopca w Przemyślu 71/48

List Henryka Kitaszewskiego z Australii o wywiadzie O. Krąpca 71/50

Apel księdza Tadeusza Patera z Przemyśla 71/52

Protest ŚZŻ AK Warszawa przeciwko Fundacji im. T. Kościuszki w sprawie kopca w Przemyślu 72/1

Protest mgra inż. Ryszrda Bitka 72/1

Apel ks. Zbigniewa Staszkiewicza, 27 WDP AK 72/16

Feliks Budzisz do Prezydenta RP 73/44

Protest w sprawie kombatanctwa dla UPA 74/1

Ks. Isakowicz do Rady Miasta Krakowa 74/3

Echa protestu nr 74/2004 75/45

Odpowiedź Jerzemu Kozłowskiemu – miara cywilizowanego państwa – Krzysztof Bulzacki 75/46

List Prezydenta RP do Szczepana Siekierki 76/1

List otwarty Juliana Kristmana 76/30

List SUOZUN do Prezydentów miast Warszawy i Krakowa 76/31

Mieczysław Seredyński do Jana Turskiego 77/29

Janina Bartnik do Jarosława Kaczyńskiego 77/30

List do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie Akademii Wschodnioeuropejskiej 79/13

List Urzędu ds. Kombatantów do mieczysława Seredyńskiego 79/30

Odpowiedź M. Seredyńskiego do w/w Urzędu oraz komentarz Krzysztofa Bulzackiego 79/30

Antoni Stryjewski, interpelacja poselska 79/34

Tadeusz Matusiak do Marszałka Sejmu 79/35

Pismo Ambasadora Ukrainy do Ministra Kultury w sprawie sesji w Przemyślu 81/1

Pismo SUOZYN do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie mieszania się Ambasadora Ukrainy 81/2

Odpowiedź Prezydenta Przemyśla na pismo wojewody Podkarpackiego w sprawie sesji w Przemyślu 81/2

Ambroży Wereszczyński - List byłego mieszkańca parafii Kąty do Rodaków 81/29

Federacja Organizacji Kresowych do prof. Leona Kieresa 80/23

Światowy Związek Żołnierzy AK do Prymasa Polski 80/24

Minister Edukacji Narodowej i Sportu do Szczepana Siekierki 80/25

Stefan Migus do Jana Rutkowskiego 80/26

Jan Rutkowski do Stefana Migusa 80/27

FOK Olsztyn do Prokuratury Rejonowej 80/28

Rodziny Pomordowanych – List do Światowego Związku Żołnierzy AK 81/35

SUOZUN do Ministra Spraw Zagranicznych 82/25

Odpowiedź na w/w pismo 82/25

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Akademii Wschodnioeuropejskiej 82/26

Odpowiedź Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu na pismo FOK-u Olsztyn 82/27

List SUOZUN do Sejmu, Prezydenta i Rządu RP 82/55

SUOZUN do IPN 83/1

Protest TML i KPW przeciwko Ambasadorowi Ukrainy 83/6

Korespondencja Zbigniewa Małyszczyckiego z Ambasadorem Ukrainy 83/8

SUOZUN - List do Prezydenta 84/1

Michał Górski do Prezydenta RP 84/2

SUOZUN do IPN 84/6

Protesty w sprawie hasła UPA 84/10

Uchwała Oddziału TML i KPW w Szczecinie 84/15

Doniesienie o przestępstwie do min Z. Ziobro – Zbigniew Małyszczycki 84/17

Do Gazety Wyborczej – Anna Góral 84/18

SUPP na Wołyniu do Ministra Spraw Zagranicznych 84/20

SUPP na Wołyniu do Ministra Kultury 84/21

Upamiętnijmy Ukraińców 84/22

SUOZUN - Napis na pomniku w Pawłokomie jest zaprzeczeniem prawdy historycznej 84/29

FOK Olsztyn do Adama Michnika 84/53

Organizacje Kresowe i Kombatanckie do Prezydenta RP 85/1

SUOZUN do Prezydenta RP 85/3

Tymoteusz Rosianowski do Prezydenta RP 85/4

Anna Góral do Prezydenta RP 85/6

Antoni Mariański do Prezydenta RP 85/8

Bronisław Boczar do Prezydenta RP 85/9

Julian Kristman do Prezydenta RP 85/11

Edward Paliniewicz do Prezydenta RP 85/12

O ukraińskiej organizacji obozów dla młodzieży uczczenia UPA i protestach polskich 86/1

Zbigniew Małyszczycki do Prokuratora Rejonowego – doniesienie o przestępstwie 86/2

Odmowa Prokuratora o wszczęciu śledztwa 86/3

Małyszczycki o doświadczeniach z prokuraturą 86/4

FOK Olsztyn do Rady Etyki Mediów 86/21

Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca do Dyrektora PWN 86/22

Władysław Hercuń do Gazety Wyborczej 86/23

Odpowiedzi na pisma z Sejmu, Senatu, SLD 87/1

Ksiądz Tadeusz Pater do Prezydenta RP 87/2

Bronisław Mielniczek do Prezydenta RP 87/3

Jan Rudkowski do Prezydenta RP 87/6

Ksiądz Tadeusz Pater do Jarosława Kaczyńskiego 87/9

FOK Olsztyn do Marszałka Sejmu Marka Jurka 87/10

Franciszek Flak i Stanisław Sobiecki do posłów Zygmunta Wrzodaka i M. Łyszaka
i ks. abpa Tokarczuka 87/11

POS w Żarach do Rządu i Parlamentu 87/12

Kazimierz Bogucki do Ambasadora Ukrainy 87/13

Rada Etyki Mediów do Kazimierza Boguckiego 87/14

Leokadia Tylenda do ks. abpa Józefa Życińskiego 87/20

Anna Góral do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podręczników 87/21

FOK Olsztyn do Prezesa Telewizji Polskiej 87/24

Anna Góral do Dyrektora I Programu TP 87/25

Julian Moskowiak do Prezydenta RP 87/27

Antoni Mariański do Marszałka Sejmu Marka Jurka 87/27

Protesty w sprawie rehabilitacji UPA 89/1

Odpowiedź Weteranów Ukrainy na protesty 89/4

Informacja IPN o stanie i rezultatach śledztw 89/6

Acbp Józef Życiński contra Antoni Mariański 89/30

Towarzystwo Miłośników Wołynia do SUOZUN 89/32

Józef Ziemski do Prezesa SUOZUN 89/38

Odpowiedź Telewizji Polskiej 89/39

Protest do KRRiT 90/1

Zbigniew Małyszczycki do IPN 90/4

Mieczysław Seredyński do Telewizji Polskiej – Wrocław 90/8

SUOZUN do TVP 91/48

SUOZUN do Premiera Rządu 91/48

Protest SUOZUN do Prezydenta RP 92/1

SUOZUN do Rady Europy 92/2

Odpowiedź Rady Europy 92/3

Skarga SUOZUN do Rady Europy 92/4

Potwierdzenie przyjęcia skargi 92/5

Leokadia Ciaś – Tylenda do Andrzeja Wajdy 92/14

Jan Rutkowski, Kazimierz Bogucki do Przewodniczącego Rady Miasta Warszawy
Lecha Jaworskiego 92/15

SUOZUN do Marszałka Sejmu 92/57

Feliks Budzisz do parlamentu 92/58

SUOZUN do Rady Miejskiej w Symferopolu 93/1

SUOZUN do Prezesa IPN 93/2

SUOZUN do Krajowej Rady Radiofonii 93/2

Odpowiedź Telewizji Polskiej na w/w pismo 93/3

IPN w Lublinie do Z-cy Dyrektora ds. Programowych TVP3 Lublin 93/4

Komentarz SUOZUN w sprawie opinii Rafała Wnuka i Mariusza Zajączkowskiego 93/5

Odpowiedź na Apel Światowego Kongresu Ukraińców – TML i KPW Łódź Bolesław Bolanowski 93/39

Hańba dla narodu ukraińskiego – Redakcja 94/46

Ks. Tadeusz Pater – Droga Rodzino polskiej wspólnoty 95/3

SUOZUN do Władz Polskich 95/4

Kombatanckie honory dla UPA 95/5

Zbigniew Małyszczycki do ministrów sprawiedliwości 95/18

Feliks Budzisz do marszałka Kalinowskiego 95/30

Jan Rutkowski do Premiera 95/31

Jan Kanas – Podziękowanie dla ROPiM 95/58

Szczepan Siekierka (SUOZUN) do polskich posłów Parlamentu Europejskiego 96/1

Komunikat o uroczystościach we Wrocławiu i w Częstochowie w 2008 roku 96/60

Apel do mieszkańców Monasterzysk 96/61

Szczepan Siekierka (SUOZUN) do Prezydenta 97/1

Mieczysław Sulikowski do Marszałka Sejmu 97/2

Federacja Organizacji Kresowych Olsztyn do Marszałka Sejmu 97/3

Rada Miejska Miasta Wrocławia w sprawie ulicy Jacka Kuronia 98/3

Mieczysław Samborski do Gazety Wyborczej w sprawie P.Smoleńskiego 98/17

Tadeusz Szewczyk do Olgi Tokarczuk 98/34

Powołanie Stowarzyszenia - Huta Pieniacka 98/45

Feliks Budzisz do prezydenta Sopotu mgr inż. Jacka Karnowskiego 99/18

Adam Kuź do abpa Józefa Zycińskiego 99/20

Antoni Mariański do Prezydenta Polski 99/23

List Prazydenta Polski do uczestników obchodów 65 rocznicy na Skwerze Wołyńskim 99/24

Anna Góral do Polskich Władz i Mediów 99/36

Światowy Zw. Żołn. AK do Szczepana Siekierki o Uchwale Sejmiku WojewództwaDolnośląskiego 100/45

IPN Janusz Kurtyka do Szczepana Siekierki 100/46

Podziękowania Szczepana Siekierki 100/47

 

Kronika Wydarzeń

Wołyńska Krypta w Zamościu - Teresa Radziszewska 2/28

Koło naszego Stowarzyszenia w Brzegu 2/29

50 rocznica masowych mordów – Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK w Gdańsku 4/8

Rocznica mordu profesorów we Lwowie pod pomnikiem we Wrocławiu 4/28

Z działalności Stowarzyszenia w Zamościu 5/10

Rocznica śmierci prof. Bolesława Jałowego, Wrocław Akademia Medyczna 5/27

Poświęcenie tablicy w Nadolicach Wielkich 5/27

Obchody w Anglii 50 rocznicy rozpoczęcia masowych mordów, Ludobójstwa na Kresach 5/28

50 rocznica zagłady Berezowicy Małej 8/21

50 rocznica zbrodni ludobójstwa w Smardach k/Kluczborka - Bronisław Kaliczak 9/24

Odsłonięcie tablicy żołnierzy NOW - AK w Krakowie 12/36

Jesteśmy cząstką wydarzeń - wieś Kłodobok na Opolszczyźnie - Bernard Juzwenko 13/29

Symboliczny grób w Korfantowie na Opolszczyźnie 15/31

Decyzja władz Diecezji Przemyskiej 19/27

Uroczystość w Namysłowie - Marian Nehrebecki 29/47

Reportaż z przebiegu uroczystości lipcowych we Wrocławiu 31/1

Akt Erekcyjny 31/9

Apel Zamordowanych 31/10

Uroczystość w Sulikowie - Teofila Solecka 32/39

Uroczystości 6 grudnia 1998 we Wrocławiu 33-4/69

Uroczystości w Archikatedrze w Warszawie 40/2

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ofiar Zbrodni Ludobójstwa Ludności Polskiej 41/1

Zlot tych co przeżyli - doc. dr inż. Adam Peretiatkowicz 41/43

Uroczystości w Goszczy (Rumno)

Uroczystości w Brzegu - Adam Kownacki 42/47

Uroczystości rocznicowe 9 lipca 2000 47/7

Zjazd Kresowian w Przemyślu 14 -16 lipca 2000 49/1

Przemówienie Stepana Dziubyny 49/8

Uroczystości w Krakowie 50/1

Odsłonięcie tablicy we Wrocławiu 51/1

Odsłonięcie tablicy Weroniki Wąsik 51/4

57 rocznica zagłady Huty Pieniackiej 53/18

Ku pojednaniu, ale z pamięcią - Stanisław Czopor 54/15

Pamiętajcie - Romuald Wernik 54/17

Wieś Werba na Wołyniu 56/10

Wrocław 31 października 2001 56/10

Wrocław 13 stycznia 2002 roku – tablica pamiątkowa 59/49

Kraków 24 listopada 2001 60/17

Uroczystości w Babicach, powiat Głubczyce 63/1

Uroczystości w Siedlisku, powiat Łobez 63/3

Laureaci nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza 65/25

84 rocznica Obrony Lwowa 65/29

Odsłonięcie tablicy pamięci ofiar UPA w Gorzowie Wielkopolskim 65/30

Tablica w Marwicach 66/54

Uroczystość w Radzimowie 67/56

Uroczystość w Marwicach 68/1

Przemówienie Szczepana Siekierki na uroczystości w Brzegu 68/2

Przygotowania do uroczystości 60. rocznicy ludobójstwa 69/1

Uroczystość we Wrocławiu 28 czerwca 2003 roku 69/4

Centralne uroczystości w Porycku 11 lipca 2003 roku 69/17

Serwis fotograficzny 60 rocznicy we Wrocławiu 69/28-29

Uroczystości w Warszawie 69/30

Uroczystości w kwidzynie – 28/29 VI 2003 – Lipniki 69/38

Refleksje po uroczystościach 69/45

Uroczystości w Książu 70/1

Uroczystości w Częstochowie 70/2

Uroczystości w Inowrocławiu 70/3

Uroczystości w Nysie 70/6

Uroczystości w Zagajniku k. Węglińca 70/7

Uroczystości w Węglińcu 70/8

Uroczystości w Szubinie 70/9

Uroczystości w Warszawie 27 WDP AK 70/10

Uroczystości w Przemyślu 70/12

Uroczystości w Gdańsku 70/16

Uroczystości w Głogowie 70/21

Uroczystości w Słupsku 70/25

Uroczystości w Niemodlinie 70/29

Uroczystości na Politechnice Gdańskiej 70/30

Uroczystości w Krakowie 70/31

Uroczystości w Warszawie 10-11/07/2003 70/32

Uroczystości w Kędzierzynie Koźlu 71/7

Uroczystości w Brzegu 71/13

Uroczystości w Olsztynie 71/15

Uroczystości w Żarach 70/18

Uroczystości w Rzeszowie 71/22

Uroczystości w Nysie 71/28

Uroczystości w Krakowie, 27 WDP AK 71/33

Ukraińska straż graniczna nie wpuściła kombatantów 72/2

Uroczystości we Wrocławiu 75 lecia Związku Sybiraków 72/3

Marian Jonkajtys, Pamięci Matki Sybiraczki 72/7

Opłatek SUOZUN 2003 72/56

Uroczystości we Wrocławiu u OO. Dominikanów 14 marca 2004 roku 73/1

Uroczystości w Lwówku Śląskim 74/3

Uroczystości w Wierzchowicach 74/5

Uroczystości Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 74/13

Uroczystości w Łochowicach 74/17

Zaproszenie do Szymbarka 74/17

Uroczystości w Przemyślu i Rumnie 4 czerwca 2004 roku 75/14

Uroczystości 60. Rocznicy na Politechnice Gdańskiej 18 maja 2004 roku 75/19

Uroczystości 4 lipca 2004 roku we Wrocławiu pod pomnikiem Profesorów Lwowskich 75/18

Uroczystości 60 rocznicy - 11 lipca 2004 roku we Wrocławiu 75/23

Światowy Zjazd Kresowian Częstochowa 2004 76/2

W hołdzie poległym i zamordowanym – Zadwórze 1920 76/2

Uroczystości w Kędzierzynie Koźlu 20 czerwca 2004 roku 76/3

Anna Kotowska - Orlęta z Kędzierzyna Kożla we Lwowie 76/6

Tablica Żołnierzy zamęczonych i pomordowanych na budowie kolei Kotłas – Workuta 76/8

Uroczystość w Lubszy 76/12

Uroczystości na Jasnej Górze 26 września 2004 roku 76/17

Uroczystości w Lubinie 77/11

Uroczystości w Żarach 77/12

Uroczystości w Toruniu, tablica bpa Piotra Szelążka 77/13

Kresowy Sejmik Krajoznawczy „Tylko we Lwowie” w Żarach 77/18

Uroczystości 86 rocznicy Obrony Lwowa we Wrocławiu 77/27

Wystawa w Opolu 9 listopada 2004 roku 79/1

Wystawa w Kędzierzynie Koźlu 79/7

Uroczystości w Czerwonaku 79/15

Wielkie bałakanie w Żarach 79/42

Uroczystości w Żarach 80/4

Podziękowanie dla Ojca Rydzyka za czas antenowy uroczystości w Zarach 80/3

Uroczystości w Inowrocławiu 80/11

VII Festiwal „Wielkie Bałakanie” Żary 2005 81/26

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa 82/3

Uroczystości w Rzeszowie – dr Władysław Łukaszyński 82/9

Uroczystości w Marwicach 82/15

Zlot Samoobrony w Brzegu 82/16

Uroczystości we Wrocławiu 82/22

Uroczystości na Jasnej Górze - wrzesień 2005 83/15

Uroczystości w Hucie Pieniackiej 83/16

Uroczystości w Głogowie 84/30

Uroczystości w Żarach 84/32

Uroczystości w Siechnicach 84/36

Uroczystości w Ustrzykach Dolnych 84/39

Uroczystości Ormian 84/40

Uroczystości w Pyskowicach 84/41

Uroczystości w Przemyślu 84/42

Uroczystości we Wrocławiu 84/43

Uroczystości w Trójcy 84/44

Opłatek we Wrocławiu 2006 84/45

Wielkie bałakanie 85/43

Uroczystości w Kędzierzynie – Koźlu 85/47

Złoty jubileusz Kapłaństwa Księdza Edwarda Mazura 86/19

Czesław Filipowski – Odwiedziny w Mostach Wielkich 87/34

Uroczystości w Michnowie 87/44

Roman Bardega – uroczystości w Brzegu 87/45

Bolesław Dynowski – uroczystości w Bydgoszczy 87/46

Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze 87/47

Emilia Maryla Lis z pobytu w Polsce 87/50

Leszek Wojtowicz – odwiedziny na Wołyniu 87/51

Uroczystości w Szczytnie koło Kłodzka 89/40

Uroczystości w Tychach 89/40

Uroczystości w Pieszycach 89/40

Uroczystości w Kędzierzynie Koźlu 89/44

Prabuty 90/28

Uroczystości w Nadolicach Wielkich 90/29

Uroczystości w Zielonej Górze – Jan Tarnowski 90/32

Uroczystości w Żarach - Józef Tarniowy 90/33

Uroczystości w Kłodzku 90/38

O uroczystościach w Podhajcach – Szczepan Siekierka 90/40

Toustobaby - Szczepan Siekierka 90/41

Uroczystości we Wrocławiu w Małej Bazylice 27 maja 2007 – Zbigniew Żyromski 93/6

Homilia na w/w uroczystości ks. Henryka Szarejki 93/7

Wystąpienie Mieczysława Gawła 93/8

Dzieje wojenne Kowalówki i okolic – Zbigniew Żyromski 93/9

Tablica pamiątkowa na w/w uroczystości 93/11

XXI Zjazd Tarnopolan w Żarach 12-15 czerwca 2007 roku – Józef Tarniowy 93/11

Uchwała programowa na w/w zjeździe 93/12

Uroczystości we Wrocławiu 64 rocznicy 8 lipca 2007 roku 93/43

Odsłonięcie tablicy w Legnicy – Marian Listwan 94/31

Uroczystości na Jasnej Górze 22 września 2007 roku 94/32

Odsłonięcie wystawy w Kluczborku 94/55

ks. Tadeusz Pater – Droga Rodzino Polskiej Wspólnoty 95/3

Zbigniew Żyromski – Odsłonięcie pomnika w Dzierżoniowie 95/51

Uroczystość we Wrocławiu 2 XI 2007 95/56

Marian Listwan Uroczystość w Legnicy 95/56

Spotkanie opłatkowe 2007 96/52

Szkoła „Orląt Lwowskich” 96/53

Bolesław Dynowski – Uroczystości w Mieszkowicach koło Kostrzynia 97/29

Władysław Białowąs – 12 rocznica w Korfantowie woj. Opolskie 98/52

Zbigniew Żyromski – Poświęcenie tablicy pamiątkowej ofiar z Monasterzysk 98/55

Uroczystość na Skwerze Wołyńskim 11 lipca 2008 99/5

Uroczystość w Technikum nr 8 w Przemyślu 99/42

Alicja Nocoń – V Kędzierzyńsko Kozielski Dzień Kultury Kresowej 99/42

Bolesław Dynowski – Uroczystości w Bydgoszczy 25 maja 2008 99/50

 

Różne

Errata do numeru 33/34

Errata do numeru 1-41 65/56

Spis treści numerów 42-64 65/49

 

Z żałobnej karty

2/29, 10/0, 14/27, 17/37, 18/41, 19/5, 21/40, 23/41, 29/48, 33-4/7, 40/48, 45/22, 45/53, 46/57, 47/56, 50/57, 52/55, 53/57, 56/57, 57/57, 58/57, 60/57, 61/57, ksiądz Janusz Popławski 63/1, Leon Karłowicz 63/18, 63/57, 64/57, 65/48, ks. Józef Anczarski 66/1, prof. Mieczysław Zdanowicz 66/18, 66/56, 68/57, ks. bp Jan Olszański 70/47, 70/57, 71/57, 72/57, Aleksander Korman 75/56, 76/56, 81/56, SUOZUN pamięci Czesława Kędzierskiego 81/39, ks.kan. Marian Lipski 82/56, Bronisława Ruczewska 82/57, 87/57, 90/61, por. Stanisław Rudnicki 92/61, Marek Rogalski 93/60, Mieczysław Buziewicz 93/61, Ryszard Merkel 94/54, 94/57, Edward Prus 95/1, Władysław Bąkowski 95/60, Janina Łosek 95/61, Leonard Duszeńko 97/59, O. Adam Studziński 98/1, O. Mieczysław Albert Krąpiec 98/2

 

Skrzynka poszukiwań

2/27, 5/26, 9/26, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/36, 19/5, 20/41, 21/40, 37/10, 81/53, 92/60

 

Lista Darczyńców

1/28, 3/33, 4/29, 5/29, 6/29, 7/33, 8/29, 9/29, 10/0, 21/41, 26/40, 41/49, 51/57, 52/57 54/57, 56/57, 61/57, 64/57, 66/57, 67/57, 70,57, 71/56, 74/56, 75/57, 76/57, 77/57, 78/57, 80/57, 81/57, 83/57, 84/56, 86/57, 87/57, 89/61, 92/61, 93/61, 94/57, 95/59, 97/61

 

Lista Darczyńców na budowę Pomnika Ofiar Ludobójstwa UPA na Kresach Wschodnich II RP

30/41, 31/41, 32/41, 33-34/66, 35/ 52, 36/42, 38/44, 39/55, 40/48, 42/49, 43/57, 44/45, 45/52, 46/57, 48/57, 50/57,

55/57,

 

Ogłoszenia, komunikaty

7/33, 8/29, 9/29, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/37, 17/37, 18/41, 19/41, 21/40-41, 22/41, 23/40-41, 24/41, 25/41, 26/39, 29/48, 33 - 34/68, 35/53, 37/53, 42/49 43/57, 44/45, 45/51, 45/53, 46/57, 47/57, 48/56, 49/57, 51/22, 51/51, 52/55, 53/57, 54/57, 55/56, 56/56, 57/56, 58/57, 59/57, 61/55, 63/57, 64/39, 65/57, 66/55, 70/47, 71/56, 72/57, 73/56-57, 74/57, 75/57, 76/54, 76/57, 78/57, 80/57, 81/57, 82/27, 83/57, 84/57, 86/57, 87/57, 89/61, 90/61, 92/60, 93/58, 93/61, 95/58, 98/60, 99/61, 100/49.

Książki, które warto przeczytać

1/28, 2/24, 5/29, 7/33, 8/29, 9/26, 10/0, 11/29, 12/37, 13/37, 14/36, 15/37, 16/37, 17/31, 19/40, 20/38, 21/40, 22/41, 23/40, 24/40, 25/40, 26/38, 28/26, 29/46, 30/15, 30/40, 31/39, 32/40, 33 - 34/68, 36/39, 39/57, 42/48, 43/56, 45/52, 46/49, 46/55, 46/57, 47/57, 49/57, 51,54, 53/32, 54/57, 55/55, 56/56, 57/56, 58/56, 59/56, 60/57, 61/56, 62/56, 63/57, 65/47, 69/57, 71/53, 73/56-57, 76/55, 77/55, 78/42, 78/55, Recenzje wydawnicze 79/52-56, 80/57, książka Różańskiego 81/25, 81/54, 81/57, 84/54, 85/55, 86/57, 87/54, 89/56, 90/60, recenzje wydawnicze 92/32 i 92/34, 92/59, 93/56, 94/53, 95/59, 96/60, recenzja Ludobójstwo w województwie stanisławowskim 97/56, recenzja Przewodnika o pomnikach 97/58, 97/60, 98/60, 99/60, 100/48