Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024 r. ,   Łukasza, Leona

Jak założyć stowarzyszenie?

   2

stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową która zrzesza pewną grupę ludzi mających wspólny cel i dążących do jego realizacji. Ich zadaniem nie jest osiąganie zysków. Kto tworzy stowarzyszenie? To osoby fizyczne będące obywatelami polskimi ze zdolnością do czynności prawnych, które nie są pozbawione praw publicznych.

Co musimy zrobić, by założyć stowarzyszenie?

Do założenia stowarzyszenia dochodzi na zebraniu założycielskim przez minimum 7 osób. Stają się one jego członkami. Podczas zebrania podejmowane są uchwały zarówno o powołaniu organizacji społecznej, przyjęciu ustalonego statutu jak i wyborze jej władz. Wyłoniony zarząd (stowarzyszenie rejestrowane) składa do KRS wniosek o rejestrację stowarzyszenia, po wpisaniu uzyskuje osobowość prawną.

Rodzaje stowarzyszeń i sposób ich zakładania

Rozróżniane jest stowarzyszenie zwykłe i rejestrowane.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Należy określić cel działania danego stowarzyszenia (nie posiada osobowości prawnej) oraz jego nazwę a także siedzibę.Takie dane znajdą się w regulaminie, tworzonym w czasie zebrania założycielskiego. Inne ważne informacje znajdujące odzwierciedlenie w tym dokumencie to: osoba reprezentująca interesy organizacji bądź też zarządu, sposób zmian wprowadzanych do regulaminu, nabycie i pozbawienia członkostwa a także sposób rozwiązania stowarzyszenia. Następnie stowarzyszenie zwykłe jest zgłaszane w urzędzie (starosta albo prezydent miasta) zgodnym z jego siedzibą.

stowarzyszenie

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe muszą być minimum 3 osoby. Jedna jest wyznaczana na przedstawiciela reprezentującego organizację. Wpisanie do ewidencji umożliwia rozpoczęcie działalności organizacji. Na taki wpis najczęściej trzeba czekać siedem dni od momentu wpłynięcia wniosku. Fundusze do realizowania celu stowarzyszenia zwykłego pozyskiwane są ze składek członkowskich. Czy stowarzyszenie zwykłe może zostać przekształcone w rejestrowane? Tak, jeżeli posiada co najmniej 7 członków i może zostać wpisane do KRS.

Czym różni się stowarzyszenie zwykłe od rejestrowanego? Stowarzyszenie zwykłe nie uzyskuje prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może także przyjmować w swoje szeregi osób prawnych, ani też organizować jednostek terenowych. Środki na prowadzenie funkcji społecznej pozyskuje jedynie ze składek członkowskich, natomiast w przypadku formy rejestracyjnej również z takich źródeł jak np.: darowizny, spadki.

stowarzyszenie

Jak założyć stowarzyszenie rejestrowane?

Jak już napisano powyżej do założenia stowarzyszenia rejestrowanego konieczna jest rejestracja w KRS (formularz KRS-W20). A także opracowanie statutu, zorganizowanie zebrania założycielskiego i podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia a także wybranie komitetu założycielskiego. Wymagana liczba członków to przynajmniej 7 osób. Wymagane są podobne informacje jak w przypadku stowarzyszenia zwykłego z wpisem o możliwości uzyskiwania przez członków zarządu wynagrodzenia za prace wykonywane zgodnie z pełnioną funkcją.

Złożenia wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS trzeba dokonać w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. Od dnia złożenia wniosku sąd ma 3 miesiące na wydanie zgody za zarejestrowanie stowarzyszenia. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, konieczny będzie wpis do działalności gospodarczej (CEIDG). Po uzyskaniu wpisu do KRS taka organizacja społeczna posiada osobowość prawną i rozpoczyna prowadzenie działalności. Ponadto fundusze może gromadzić z różnych źródeł finansowania.Środowisko naturalne to dobro każdego z nas. Na przestrzeni lat nasza planeta bardzo się zmieniła. Wszyscy odczuwamy zmiany klimatu, smog co roku zabija kilkanaście tysięcy ludzi. Warto się nad tym zastanowić i wprowadzić w swoje życie kilka zmian, które zmniejszą zanieczyszczenie...
Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że w Polsce może dochodzić do niechlubnych działań politycznych. Całe zamieszanie dotyczyło propozycji głosowania korespondencyjnego. Zarzuty wobec tej formy głosowania dotyczyły niechęci fałszowania głosów wyborczych. Dużo osób uznało,...
Zrównoważony rozwój gospodarczy kraju to potrzeba wielu państw, które chcą się rozwijać. Nie mogą one zapomnieć o rynku kapitałowym oraz liczny biznesach prywatnych. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie to nowy trend, który ma za zadanie dynamicznie i długotrwale dbać o...
Zakup odpowiedniego kosza na śmieci do biura stowarzyszenia czy też organizacji pozarządowej nie będzie stanowił problemu, jeżeli dokonamy go w...
Reklamowe24 to firma od wielu lat zajmująca się tworzeniem gadżetów reklamowych. Jako jeden z liderów na rynku materiałów promocyjnych dla...
Ortopedia to szalenie skomplikowana dziedzina medyczna, którą postanowiliśmy wesprzeć swoimi działaniami. Zapraszamy do tego, aby poznać...